Avatar uživatele
anonym

Povinnost mít u sebe občanský průkaz

Dobrý den
Byla mi odcizena peněženky s doklady.Zajímalo by mě je-li nutné nosit u sebe nustále občanský průkaz.Popřípadě jaká je pokuta,když ho nosit nebudu.

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 1Pro koho je otázka zajímavá? blesk26 před 5156 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Krugerka

Nedávné změny zákona o přestupcích a o občanských průkazech nově upravily či změnily některé otázky v souvislosti s občanskými průkazy a sankcemi. Je dobré se o některých zmínit i z toho důvodu, že pro mnohé občany může být otázka prokazování totožnosti dozajista zahalena rouškou tajemství, ale i řada dalších souvisejících otázek, opředených zajímavými mýty a šířícími se mezigeneračně, žel úspěšně. Tím nejčastějším je tvrzení, že nemám-li sebou občanský průkaz (dále jen OP) do 500 metrů od domu (vzdálenosti se různí), policista mi může uložit pokutu ve výši 500 Kč…

Dle zákona o občanských průkazech1) je povinen mít OP každý občan, dosáhl-li věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR, včetně těch, jejichž způsobilost k právním úkonům byla omezena. Ti, kdož jí byli soudem zbaveni, OP mohou mít pouze tehdy, požádá-li o vydání soudem ustanovený opatrovník. Česká právní úprava vychází z koncepce povinnosti mít občanský průkaz, nikoliv práva občana jej mít, jak je tomu např. ve Francii, neboť v ČR neexistuje žádný doklad, který by rozsahem údajů zcela nahrazoval občanský průkaz. V některých zemích jej ani jinou identifikační kartu nemají (Velká Británie). Zakopaný pes ovšem tkví v tom, že povinnost mít občanský průkaz neznamená mít jej stále u sebe. Předešlá právní úprava2) naopak tuto povinnost stanovovala. Takže kupříkladu při vynášení odpadků před dům bez OP netřeba obav z možné pokuty od náhodně se vyskytnuvšího policisty za jeho zapomenutí. To však neznamená, že jeho výzev na prokázání totožnosti můžete ignorovat. K tomu viz dále.

Ale pozor, v souvislosti s držením OP máte taktéž v taxativně stanovených případech3) jisté povinnosti, jejichž nedodržení je sankcionovatelné jako přestupek4) s možnou pokutou ve správním řízení až do výše 10 000 Kč. Jsou to zejména případy zničení, poškození, zneužití, osobního nepřevzetí, nepožádání si o nový občanský průkaz, jakož i potvrzení o občanském průkazu, dočasně nahrazujícího OP a na rozdíl od něj nemajícího povahu veřejné listiny.

Další povinností, o které je dobré se zmínit, je zákaz dávat a přijímat OP (stejně jako řidičský průkaz, pas) jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky. Nabízet OP jako protihodnotu za něco nelze. Takovým jednáním by se totiž obě strany dopustily výše uvedeného přestupku, postižitelného do limitu 10 000 Kč. Nejinak by tomu bylo, pokud byste kupříkladu chtěli strávit noc v hotelu a recepční by požadovala OP s tím, že vám ji vrátí, až při vašem odchodu a po zaplacení ubytovacích služeb. Nově je zařazen zákaz kopírování občanského průkazu bez souhlasu občana, kterému byl vydán, ledaže jiný právní předpis či mez. smlouva stanoví jinak5).

Vrátím se zpět k prvním odstavcům a zodpovím, jak je to tedy s prokazováním totožnosti, a kdo je tedy oprávněn to požadovat. Jsou to zejména státní a městští policisté (strážníci), ovšem pouze v zákonem stanovených případech, nikoliv dle jejich libovůle. V praxi je to však trochu jinak a taxativnost dostává na frak. Mluvím o situacích, kdy vám policisté často preventivně zkontrolují doklady někde na veřejném prostranství.

Zdroj: http://www.zi­ve.cz/Poradna/ob­cansky-prukaz/sc-20-cq-413676/default­.aspx?consultan­swers=1

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
alenka901

Občanský průkaz
(1) Občanský průkaz je veřejná listina,1) kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky2) (dále jen „státní občanství“), jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.
(2) Občanovi může být vydán občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s dobou platnosti 5 let [§ 10 písm. a)] nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s dobou platnosti 10 let [§ 10 písm. b)], občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden rok (§ 24a) nebo občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc (§ 24b).
(3) Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.
(4) Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník3) (dále jen „opatrovník“).
(5) Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.
(6) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez souhlasu3a) občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

  1. § 134 občanského soudního řádu.
  2. Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 337/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb. a zákona č. 194/1999 Sb.
  3. § 27 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

3a) § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
dewil

Ano, je to povinné a pokud se s ním občan při kontrole neprokáže, hrozí mu pokuta až 2000 Kč. Ztrátu je nutná nahlásit na policii a na úřadě, kde se žádá o nové OP, zárove%n podat žádost a tam taky dostanete prozatimní OP – papír s sobními údaji, který uzná jako doklad totožnosti policie i úřady po předložení ještě s jiným dokladem, kde je foto, např. pas, řidičák…

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
chivava

Do 50 metrů nemůsí být

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
makyna

v tomhle se neviznám ale myslem že maji pravdu

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Attack-design

ano musíte ho mít u sebe hrozí pokuta až 2000kč

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek