Avatar uživatele
pn65

Může exekutor získat od banky informace o bydlišti dlužníka?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 2930 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Drap

Ano. A nejen od banky.

Upravil/a: quentos

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
Hans51

Co se týče adresy trvalého pobytu, tu ani zjišťovat nemusí, protože je mu známa z tzv. exekučního titulu, tedy rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu, na základě kterého je vymáhána jím uložená nesplněná povinnost.

0 Nominace Nahlásit


Avatar uživatele
JájsemRaibek

Nejen od banky, ale od jakéhokoli úřadu. Dokonce je mu i Česká pošta povinna na vyžádání (v rámci součinnosti) sdělit kam a kolik zásilek je doručováno.

Takže např. máš bydliště na obecním úřadě, ale poštu si necháváš zasílat na ulici Jahodová 123, kde máš jednu anonymní místnost a na základě sdělení pošty tě tam najde.

Keplere: Nejedná se o doručování zásilek od exekutora, ale jedná se všeobecně o zásilky jako takové. Třeba i poštovní poukázky, zda nejsou povinnému vypláceny nějaké finance. Bydliště, resp. místo pobytu, které je odlišné od trvalého (něco na způsob skrývání) může zjistit třeba i od dodavatele energií. Má mnoho možností.

Upravil/a: JájsemRaibek

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Kepler

Co se týká doručování zásilek, exekutor není povinen dohledávat skutečné bydliště dlužníka. Veškeré zásilky ze zákona adresuje na trvalé bydliště. Na skutečné bydliště dojde až v případě majetkové exekuce.

Upravil/a: Kepler

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce
Avatar uživatele
tforro

JájsemRaibek > To jsem ani netušil, že exekutor může požadovat až takovou součinnost. Takže řešením pro dlužníka pravděpodobně bude být hlášen na obecním úřade a na poště si zřídit PO box.
Ještě by mě zajímalo, jestli má povinnost soukromá firma PPL, DPD, Geis … poskytovat adresu, kam si dlužník nechává posílat balíky.

před 2930 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
JájsemRaibek

§ 33

(1) Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední činnosti.

(2) Policie České republiky poskytne exekutorovi na jeho žádost ochranu a součinnost podle zákona o Policii České republiky.

(3) Orgány státní správy, orgány samosprávy a právnické osoby, které z úřední moci jsou zvláštním právním předpisem pověřeny k vedení evidence osob nebo jejich majetku nebo vzhledem k předmětu své činnosti vedou evidenci osob a jejich majetku, jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k vedení exekuce; tuto povinnost má zejména orgán pověřený vedením katastru nemovitostí, orgán správy daní, orgán, který vede registr motorových vozidel, orgán správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, komoditní burzy, organizátor regulovaného trhu27), centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů. Pracovník správce daně, orgánu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny se nemůže v odpovědi na písemnou žádost exekutora dovolat povinnosti mlčenlivosti podle zvláštního právního předpisu. V exekučním řízení má exekutor pro účely získání dálkového přístupu k počítačovým souborům, v nichž jsou vedeny údaje katastru nemovitostí, postavení organizační složky státu7f).

(4) Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu (dále jen „peněžní ústav“), pojišťovny, investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní společnosti, penzijní fondy podle zvláštního právního předpisu, Fond pojištění vkladů (dále jen „finanční instituce“), notáři, advokáti, fyzické a právnické osoby jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o číslech účtů povinného nebo jeho jiných jedinečných identifikátorech7a), jakož i o jejich stavu a změnách a údaje o majetku, věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech povinného jimi spravovaných či u nich pro povinného či povinným uschovaných.

(5) Provozovatel poštovních služeb je povinen oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k vedení exekuce, zejména totožnost osob, které si pronajímají poštovní přihrádky nebo jiná doručovací místa, údaje o počtu tam došlých poštovních zásilek a jejich odesilatelích, úhrn peněžních prostředků docházejících povinnému prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do jeho poštovní přihrádky a totožnost příjemce poštovních zásilek uložených u poskytovatele poštovních služeb.

(6) Poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost telefonní, dálnopisné a telefaxové stanice užívané povinným a údaje o nich, pokud nejsou uvedeny ve veřejně dostupných seznamech.

(7) Pojišťovny jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost výplaty pojistných plnění ve prospěch povinného.

(8) Vydavatelé tisku jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost jméno osoby, která podala k uveřejnění inzerát, který se týká nakládání s majetkem povinného a byl uveřejněn pod značkou.

(9) Dopravci a zasilatelé jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost odesílatele a adresáta přepravovaného nákladu, stejně jako údaje o přepravovaném zboží, je-li to třeba k vedení exekuce.

před 2930 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
Hans51

Ano, dopravci a zasilatelé mají také povinnost poskytnout exekutorovi na základě jeho písemné žádosti součinnost (§ 33 exekučního řá­du).

před 2930 dny Odpovědět Nahlásit
Nový příspěvek