Avatar uživatele
Registrovaný

Dobrý den,musí se mnou sepsat RK zprostředkovatelskou smlouvu o pronájmu ? Děkuji

Uzamčená otázka – ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce.

Odpovědi:

Avatar uživatele
Bronzový

Měla by,aspoň budete mít něco v ruce.kdyby nastal nějaký problém.


Avatar uživatele
Zlatý

Informace obsažené v otázce jsou minimální, a je dost těžké odpovědět.Např.,jaké služby tato RK poskytuje,o jakou nemovitost jde,v jakém vztahu je k ní RK,atd. Znám "smlouvy o pronájmu",smlouvy o zprostředkování",a jiné,ale takovou jakou uvádíte neznám.


Avatar uživatele
Pokročilý

Sepsat nemusí, ale pokud sepisuje smlouva by měla být takto:

Smlouvu na pronájem nemusíte sepsat, stačí jím to ukázat a už pak to mohou nabízet, zaleží jestli nemají podvodonou smlouvu.
Zasilám náhled co jsem používal a je bez problému.

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
SOUVISEJÍCÍCH S PRONÁJMEM NEMOVITOSTI
(dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami, jež se dohodly, že dle ustanovení § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) se tento jejich závazkový vztah bude řídit obchodním zákoníkem.
Tady Realitka a kdo ji zastupuje a kde je zapsána
zastoupená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ev.č. .........................
(dále jen jako „Zprostředkovatel“ na straně jedné)
a
Jméno (název) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bytem (sídlem): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
obec, PSČ: …………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rodné číslo (IČO): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon, e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastoupen(i) na základě plné moci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(dále jen jako „Vlastník“ na straně druhé) (společně dále jen jako „Smluvní strany“)
potvrzují tímto, že mezi sebou ujednali vzájemná práva a povinnosti, jež jsou uvedena na druhé straně Smlouvy (dále též jen „Smluvní ujednání“). Vlastník tímto potvrzuje, že se se Smluvními ujednáními seznámil a souhlasí s nimi.

Bod I. Předmět pronájmu:

Číslo popisné
Číslo listu vlastnictví
Obec
Část obce
Katastrální území
Adresa budovy

Číslo jednotky
Velikost bytu
Dispozice bytu
Číslo listu vlastnictví
Jednotka se nachází v budově č.p.
Obec
Část obce
Katastrální území
Adresa budovy

Bod II. Nájemní cena: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , - Kč (slovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . korun českých)

Bod III. Provize Zprostředkovatele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , - Kč (slovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . korun českých)

Bod IV. Doba trvání: Smlouva se uzavírá na: dobu určitou a to na dobu ……. měsíců na dobu neurčitou

V …………………………... dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…………………………………….…………... ……………………………………………
za Zprostředkovatele Vlastník

Strana 1 (celkem 2)
Smluvní ujednání

Čl. I. Předmět smlouvy
(1.1) Vzhledem k tomu, že Vlastník projevil vážný zájem a úmysl pronajmout předmět pronájmu specifikovaný v Bodě I. (viz. strana č. 1) (dále jen „Nemovitosti“), zavazuje se tímto Zprostředkovatel vykonávat činnosti, na jejichž základě vznikne Vlastníkovi možnost uzavření smlouvy se zájemcem o pronájem Nemovitostí (dále jen „Zájemce“), za nájemní cenu uvedenou v Bodě II. (viz. strana č. 1) (dále jen „Nájemní cena“).
(1.2) Výše Nájemní cena, za kterou budou Nemovitosti nabízeny, může být snížena pouze po předchozím písemném souhlasu Vlastníka. Za souhlas se snížením Nájemní ceny se považuje též případný podpis Nájemní smlouvy.
(1.3) Vlastník touto Smlouvou zmocňuje Zprostředkovatele k tomu, aby se Zájemcem o pronájem Nemovitostí uzavíral rezervační smlouvu a přebíral od něho případně zálohu na zaplacení Nájemní ceny. Vlastník tímto uděluje Zprostředkovateli plnou moc k jednáním se Zájemcem, která jsou vhodná či nutná k uzavření Nájemní smlouvy.
(1.4) Zprostředkovatel je oprávněn být činný při zajišťování pronájmu
Nemovitostí i pro Zájemce.

Čl. II. Práva a povinnosti
(2.1) V případě, že přičiněním Zprostředkovatele dojde k uzavření Nájemní smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí, mezi Zájemcem a Vlastníkem, je Vlastník povinen zaplatit Zprostředkovateli provizi uvedenou v Bodě III. (viz. strana č. 1) (dále jen „Provize“). Za zaplacení Provize Vlastníkem se považuje i započtení částky ve výši odpovídající Provizi oproti záloze na zaplacení Nájemní ceny složené Zájemcem dle rezervační smlouvy.
(2.2) Vlastník je povinen poskytnout součinnost nezbytnou k uzavření Nájemní smlouvy se Zájemcem.
(2.3) V případě, že Zprostředkovatel zprostředkuje Vlastníkovi možnost uzavřít Nájemní smlouvu, v níž bude skutečná Nájemní cena Nemovitostí vyšší než Nájemní cena (k čemuž jej Vlastník tímto zmocňuje), dohodly se Smluvní strany, že Provize Zprostředkovatele bude zvýšena o částku rovnající se polovině rozdílu mezi nájemní cenou skutečně dosaženou a Nájemní cenou dle Bodu II. Smlouvy.
(2.4) Smluvní strany sjednávají, že nárok na Provizi vznikne Zprostředkovateli i v situaci, kdy příslušná Nájemní smlouva (nebo jiná
smlouva na jejímž základě dojde k pronájmu Nemovitostí) bude uzavřena do jednoho (1) roku po skončení této Smlouvy, pokud bude uzavřena mezi Vlastníkem a Zájemcem opatřeným nebo navrženým Zprostředkovatelem či pokud Zprostředkovatel jinak prokazatelně přispěje k pronájmu Nemovitostí. Za důkaz bude považován např. Protokol o prohlídce podepsaný Zájemcem o pronájem.
(2.5) Vlastník se zavazuje, že po dobu trvání této Smlouvy neuzavře se
žádnou třetí osobou smlouvu, jejímž předmětem by bylo zprostředkování pronájmu Nemovitostí, popř. jejich inzerce ani sám neuzavře smlouvu, jejímž předmětem či důsledkem by byl pronájem k Nemovitostem na třetí osobu.
(2.6) Vlastník je povinen umožnit Zprostředkovateli provádět prohlídky se zájemci o pronájem Nemovitostí.
(2.7) Vlastník je povinen sdělit Zprostředkovateli písemně všechny skutečnosti, jež mají pro Vlastníka rozhodný význam pro uzavření smlouvy se Zájemcem.
(2.8) Vlastník, popř. jeho zástupce, prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu, že je oprávněn Nemovitostmi disponovat, tj. zejm. Nemovitosti pronajmou, přičemž není nijak a nikým ve svém dispozičním právu omezen, popříp. že byl k výše uvedenému zmocněn. Vlastník též výslovně prohlašuje, že nemá žádné ostatní závazky, které by mohly znamenat omezení, ztížení či nemožnost výkonu vlastnického práva Zájemce k Nemovitostem a že v souvislosti s Nemovitostmi nezamlčel žádné podstatné údaje a skutečnosti a seznámil Zprostředkovatele se všemi skutečnostmi (např. faktickými vadami Nemovitostí), které by mohly mít podstatný vliv na pronájem Nemovitostí či stanovení požadované Nájemní ceny.

Čl. III. Zajištění závazků
(3.1) Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Vlastník poruší své smluvní povinnosti uvedené v Čl.II. Smlouvy či se jeho prohlášení v Čl. II. uvedená ukáží být nepravdivá, neúplná, klamavá nebo zavádějící, je Vlastník povinen zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši Provize.
(3.2) Ujednáním dle předchozího odstavce není dotčeno právo Zprostředkovatele na náhradu škody. Zprostředkovatel je oprávněn požadovat náhradu škody ve výši, v jaké škoda přesahuje částku smluvní pokuty dle předchozího odstavce.
(3.3) Smluvní strany sjednávají, že rozhodce má právo s přihlédnutím
k hodnotě a významu zajišťované povinnosti snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu a to až do výše škody vzniklé porušením.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení
(4.1) Veškeré změny a doplňky podmínek sjednaných v této Smlouvě jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran a musejí být sjednány písemně.
(4.2) Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány jediným rozhodcem, a to v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Smluvní strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat dle Pravidel pro rozhodčí řízení vydaných společností Správa rozhodčích řízení a veřejných zakázek, s.r.o. a že rozhodce bude určen žalobcem ze Seznamu rozhodců vedeného společností Správa rozhodčích řízení a veřejných zakázek, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 1484, Pardubice, Zelené Předměstí, PSČ: 530 02; IČ: 27481506, jež jsou zveřejněny v síti Internet na adrese www.pravni-kancelar.com. Případné odstoupení některé smluvní strany od této smlouvy nemá vliv na platnost sjednané rozhodčí doložky.
(4.3) V případě, že Smlouva je uzavřena na dobu určitou (viz. strana č. 1 Bod IV.) a Zprostředkovatel oznámí Vlastníkovi doporučeným dopisem skutečnost, že došlo k uzavření písemné rezervační smlouvy se Zájemcem, končí Smlouva uplynutím sjednané doby určité, ne však dříve než za 2 měsíce ode dne doručení oznámení o uzavření rezervační smlouvy.
(4.4) V případě, že Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou (viz. strana č. 1 Bod IV.), lze Smlouvu vypovědět pouze písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď prokazatelně doručena Zprostředkovateli.
(4.5) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny veškeré právní
úkony vůči druhému účastníkovi zasílat formou doporučeného dopisu na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. Smluvní strany dále berou na vědomí, že zásilka se považuje za doručenou i v případě jejího odmítnutí, nepřevzetí či nevyzvednutí s účinky okamžikem jejího vrácení zpět odesilateli. V případě, že dojde ke změně týkající se adresy uvedené v záhlaví, vzniká Smluvním stranám povinnost tuto změnu oznámit písemně druhému účastníku Smlouvy. Pokud některá ze Smluvních stran tuto svoji oznamovací povinnost nesplní, považuje se za adresu pro doručování adresa uvedená v záhlaví Smlouvy.
(4.6) Vlastník prohlašuje, že k uzavírání a podpisu Smlouvy došlo v místě a za podmínek, které Vlastník předem sjednal se zástupcem Zprostředkovatele ve smyslu § 57 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
(4.7) Vlastník tímto vyjadřuje výslovný souhlas s tím, aby Zprostředkovatel shromažďoval a zpracovával osobní údaje, týkající se
jeho osoby, a to pro účely personální potřeby po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinnosti plynoucích ze Smlouvy.
(4.8) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdržela po podpisu vyhotovení jedno.
************************

 

Diskuze k otázce

 

U otázky nebylo diskutováno.

 

Zajímavé otázky v kategorii Bydlení a zahrada

Přihlásit se

Položte otázku, odpovězte, zapojte se, …

začněte zde

Reklama

Kvalitní odpovědi v: Bydlení a zahrada

Zlatý Drap 1122
Zlatý mosoj 932
Zlatý hanulka11 500
Zlatý gecco 468
Stříbrný cukrar 340
Zlatý Kepler 293
Zlatý Hlada 260
Zlatý marci1 257
Stříbrný elektrikář 247
Zlatý annas 240

Zobrazit celkový žebříček

Facebook

 

Váš požadavek se vyřizuje, počkejte prosím.