Avatar uživatele
Bronzový

Jaké znáte nejkrkolomnější slovo?

Chci se ho naučit a používat ve větě "udělám to dřív než řekneš ..."

Uzamčená otázka – ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce.

Nejlepší odpověď

Avatar uživatele
Bronzový

1. Methionylalanylthreonylserylar ginylglycylalanylserylarginylc ysteinylproly- 2. larginylaspartylisoleucylalany lasparaginylvalylmethionylglut aminylarginyl- 3. leucylglutaminylaspartylglutam ylglutaminylglutamylisoleucylv alylglutaminy- 4. llysylarginylthreonylphenylala nylthreonyllysyltryptophylisol eucylasparagi- 5. nylserylhistidylleucylalanylly sylarginyllysylprolylprolylmet hionylvalylva- 6. lylaspartylaspartylleucylpheny lalanylglutamylaspartylmethion yllysylaspart- 7. ylglycylvalyllysylleucylleucyl alanylleucylleucylglutamylvaly lleucylserylg- 8. lycylglutaminyllysylleucylprol ylcysteinylglutamylglutaminylg lycylarginyla- 9. rginylmethionyllysylarginyliso leucylhistidylalanylvalylalany lasparaginyli- 10. soleucylglycylthreonylalanylle ucyllysylphenylalanylleucylglu tamylglycylar- 11. ginyllysylisoleucyllysylleucyl valylasparaginylisoleucylaspar aginylserylth- 12. reonylaspartylisoleucylalanyla spartylglycylarginylprolylsery lisoleucylval- 13. ylleucylglycylleucylmethionylt ryptophylthreonylisoleucylisol eucylleucylty- 14. rosylphenylalanylglutaminyliso leucylglutamylglutamylleucylth reonylserylas- 15. paraginylleucylprolylglutaminy lleucylglutaminylserylleucylse rylserylseryl- 16. alanylserylserylvalylaspartyls erylisoleucylvalylserylserylgl utamylthreony- 17. lprolylserylprolylprolylseryll ysylarginyllysylvalylthreonylt hreonyllysyli- 18. soleucylglutaminylglycylaspara ginylalanyllysyllysylalanylleu cylleucyllysy- 19. ltryptophylvalylglutaminyltyro sylthreonylalanylglycyllysylgl utaminylthreo- 20. nylglycylisoleucylglutamylvaly llysylaspartylphenylalanylglyc yllysylserylt- 21. ryptophylarginylserylglycylval ylalanylphenylalanylhistidylse rylvalylisole- 22. ucylhistidylalanylisoleucylarg inylprolylglutamylleucylvalyla spartylleucyl- 23. glutamylthreonylvalyllysylglyc ylarginylserylasparaginylargin ylglutamylasp- 24. araginylleucylglutamylaspartyl alanylphenylalanylthreonylisol eucylalanylgl- 25. utamylthreonylglutamylleucylgl ycylisoleucylprolylarginylleuc ylleucylaspar- 26. tylprolylglutamylaspartylvalyl aspartylvalylaspartyllysylprol ylaspartylglu- 27. tamyllysylserylisoleucylmethio nylthreonyltyrosylvalylalanylg lutaminylphen- 28. ylalanylleucyllysylhistidyltyr osylprolylaspartylisoleucylhis tidylasparagi- 29. nylalanylserylthreonylaspartyl glycylglutaminylglutamylaspart ylaspartylglu- 30. tamylisoleucylleucylprolylglyc ylphenylalanylprolylserylpheny lalanylalanyl- 31. asparaginylserylvalylglutaminy lasparaginylphenylalanyllysyla rginylglutamy- 32. laspartylarginylvalylisoleucyl phenylalanyllysylglutamylmethi onyllysylvaly- 33. ltryptophylisoleucylglutamylgl utaminylphenylalanylglutamylar ginylaspartyl- 34. leucylthreonylarginylalanylglu taminylmethionylvalylglutamyls erylasparagin- 35. ylleucylglutaminylaspartyllysy ltyrosylglutaminylserylphenyla lanyllysylhis- 36. tidylphenylalanylarginylvalylg lutaminyltyrosylglutamylmethio nyllysylargin- 37. yllysylglutaminylisoleucylglut amylhistidylleucylisoleucylglu taminylprolyl- 38. leucylhistidylarginylaspartylg lycyllysylleucylserylleucylasp artylglutamin- 39. ylalanylleucylvalyllysylglutam inylseryltryptophylaspartylarg inylvalylthre- 40. onylserylarginylleucylphenylal anylaspartyltryptophylhistidyl isoleucylglut- 41. aminylleucylaspartyllysylseryl leucylprolylalanylprolylleucyl glycylthreony- 42. lisoleucylglycylalanyltryptoph ylleucyltyrosylarginylalanylgl utamylvalylal- 43. anylleucylarginylglutamylgluta mylisoleucylthreonylvalylgluta minylglutamin- 44. ylvalylhistidylglutamylglutamy lthreonylalanylasparaginylthre onylisoleucyl- 45. glutaminylarginyllysylleucylgl utamylglutaminylhistidyllysyla spartylleucyl- 46. leucylglutaminylasparaginylthr eonylaspartylalanylhistidyllys ylarginylalan- 47. ylphenylalanylhistidylglutamyl isoleucyltyrosylarginylthreony larginylseryl- 48. valylasparaginylglycylisoleucy lprolylvalylprolylprolylaspart ylglutaminyll- 49. eucylglutamylaspartylmethionyl alanylglutamylarginylphenylala nylhistidylph- 50. enylalanylvalylserylserylthreo nylserylglutamylleucylhistidyl leucylmethion- 51. yllysylmethionylglutamylphenyl alanylleucylglutamylleucyllysy ltyrosylargin- 52. ylleucylleucylserylleucylleucy lvalylleucylalanylglutamylsery llysylleucyll- 53. ysylseryltryptophylisoleucylis oleucyllysyltyrosylglycylargin ylarginylglut- 54. amylserylvalylglutamylglutamin ylleucylleucylglutaminylaspara ginyltyrosylv- 55. alylserylphenylalanylisoleucyl glutamylasparaginylseryllysylp henylalanylph- 56. enylalanylglutamylglutaminylty rosylglutamylvalylthreonyltyro sylglutaminyl- 57. isoleucylleucyllysylglutaminyl threonylalanylglutamylmethiony ltyrosylvalyl- 58. lysylalanylaspartylglycylseryl valylglutamylglutamylalanylglu tamylasparagi- 59. nylvalylmethionyllysylphenylal anylmethionylasparaginylglutam ylthreonylthr- 60. eonylalanylglutaminyltryptophy larginylasparaginylleucylseryl valylglutamyl- 61. valylarginylserylvalylarginyls erylmethionylleucylglutamylglu tamylvalyliso- 62. leucylserylasparaginyltryptoph ylaspartylarginyltyrosylglycyl asparaginylth- 63. reonylvalylalanylserylleucylgl utaminylalanyltryptophylleucyl glutamylaspar- 64. tylalanylglutamyllysylmethiony lleucylasparaginylglutaminylse rylglutamylas- 65. paraginylalanyllysyllysylaspar tylphenylalanylphenylalanylarg inylasparagin- 66. ylleucylprolylhistidyltryptoph ylisoleucylglutaminylglutaminy lhistidylthre- 67. onylalanylmethionylasparaginyl aspartylalanylglycylasparaginy lphenylalanyl- 68. leucylisoleucylglutamylthreony lcysteinylaspartylglutamylmeth ionylvalylser- 69. ylarginylaspartylleucyllysylgl utaminylglutaminylleucylleucyl leucylleucyla- 70. sparaginylglycylarginyltryptop hylarginylglutamylleucylphenyl alanylmethion- 71. ylglutamylvalyllysylglutaminyl tyrosylalanylglutaminylalanyla spartylglutam- 72. ylmethionylaspartylarginylmeth ionyllysyllysylglutamyltyrosyl threonylaspar- 73. tylcysteinylvalylvalylthreonyl leucylserylalanylphenylalanyla lanylthreonyl- 74. glutamylalanylhistidyllysyllys ylleucylserylglutamylprolylleu cylglutamylva- 75. lylserylphenylalanylmethionyla sparaginylvalyllysylleucylleuc ylisoleucylgl- 76. utaminylaspartylleucylglutamyl aspartylisoleucylglutamylgluta minylarginylv- 77. alylprolylvalylmethionylaspart ylalanylglutaminyltyrosyllysyl isoleucylisol- 78. eucylthreonyllysylthreonylalan ylhistidylleucylisoleucylthreo nyllysylgluta- 79. mylserylprolylglutaminylglutam ylglutamylglycyllysylglutamylm ethionylpheny- 80. lalanylalanylthreonylmethionyl seryllysylleucyllysylglutamylg lutaminylleuc- 81. ylthreonyllysylvalyllysylgluta mylcysteinyltyrosylserylprolyl leucylleucylt- 82. yrosylglutamylserylglutaminylg lutaminylleucylleucylisoleucyl prolylleucylg- 83. lutamylglutamylleucylglutamyll ysylglutaminylmethionylthreony lserylphenyla- 84. lanyltyrosylaspartylserylleucy lglycyllysylisoleucylasparagin ylglutamyliso- 85. leucylisoleucylthreonylvalylle ucylglutamylarginylglutamylala nylglutaminyl- 86. serylserylalanylleucylphenylal anyllysylglutaminyllysylhistid ylglutaminylg- 87. lutamylleucylleucylalanylcyste inylglutaminylglutamylasparagi nylcysteinyll- 88. ysyllysylthreonylleucylthreony lleucylisoleucylglutamyllysylg lycylserylglu- 89. taminylserylvalylglutaminyllys ylphenylalanylvalylthreonylleu cylserylaspar- 90. aginylvalylleucyllysylhistidyl phenylalanylaspartylglutaminyl threonylargin- 91. ylleucylglutaminylarginylgluta minylisoleucylalanylaspartylis oleucylhistid- 92. ylvalylalanylphenylalanylgluta minylserylmethionylvalyllysyll ysylthreonylg- 93. lycylaspartyltryptophyllysylly sylhistidylvalylglutamylthreon ylasparaginyl- 94. serylarginylleucylmethionyllys yllysylphenylalanylglutamylglu tamylserylarg- 95. inylalanylglutamylleucylglutam yllysylvalylleucylarginylisole ucylalanylglu- 96. taminylglutamylglycylleucylglu tamylglutamyllysylglycylaspart ylprolylgluta- 97. mylglutamylleucylleucylarginyl arginylhistidylthreonylglutamy lphenylalanyl- 98. phenylalanylserylglutaminylleu cylaspartylglutaminylarginylva lylleucylaspa- 99. raginylalanylphenylalanylleucy llysylalanylcysteinylaspartylg lutamylleucyl- 100. threonylaspartylisoleucylleucy lprolylglutamylglutaminylgluta mylglutaminyl- 101. glutaminylglycylleucylglutamin ylglutamylalanylvalylarginylly sylleucylhist- 102. idyllysylglutaminyltryptophyll ysylaspartylleucylglutaminylgl ycylglutamyla- 103. lanylprolyltyrosylhistidylleuc ylleucylhistidylleucyllysyliso leucylasparty- 104. lvalylglutamyllysylasparaginyl arginylphenylalanylleucylalany lserylvalylgl- 105. utamylglutamylcysteinylarginyl threonylglutamylleucylaspartyl arginylglutam- 106. ylthreonyllysylleucylmethionyl prolylglutaminylglutamylglycyl serylglutamyl- 107. lysylisoleucylisoleucyllysylgl utamylhistidylarginylvalylphen ylalanylpheny- 108. lalanylserylaspartyllysylglycy lprolylhistidylhistidylleucylc ysteinylgluta- 109. myllysylarginylleucylglutaminy lleucylisoleucylglutamylglutam ylleucylcyste- 110. inylvalyllysylleucylprolylvaly larginylaspartylprolylvalylarg inylaspartylt- 111. hreonylprolylglycylthreonylcys teinylhistidylvalylthreonylleu cyllysylgluta- 112. mylleucylarginylalanylalanylis oleucylaspartylserylthreonylty rosylarginyll- 113. ysylleucylmethionylglutamylasp artylprolylaspartyllysyltrypto phyllysylaspa- 114. rtyltyrosylthreonylserylarginy lphenylalanylserylglutamylphen ylalanylseryl- 115. seryltryptophylisoleucylserylt hreonylasparaginylglutamylthre onylglutaminy- 116. lleucyllysylglycylisoleucyllys ylglycylglutamylalanylisoleucy laspartylthre- 117. onylalanylasparaginylhistidylg lycylglutamylvalyllysylarginyl alanylvalylgl- 118. utamylglutamylisoleucylarginyl asparaginylglycylvalylthreonyl lysylarginylg- 119. lycylglutamylthreonylleucylser yltryptophylleucyllysylserylar ginylleucylly- 120. sylvalylleucylthreonylglutamyl valylserylserylglutamylasparag inylglutamyla- 121. lanylglutaminyllysylglutaminyl glycylaspartylglutamylleucylal anyllysylleuc- 122. ylserylserylserylphenylalanyll ysylalanylleucylvalylthreonyll eucylleucylse- 123. rylglutamylvalylglutamyllysylm ethionylleucylserylasparaginyl phenylalanylg- 124. lycylaspartylcysteinylvalylglu taminyltyrosyllysylglutamyliso leucylvalylly- 125. sylasparaginylserylleucylgluta mylglutamylleucylisoleucylsery lglycylseryll- 126. ysylglutamylvalylglutaminylglu tamylglutaminylalanylglutamyll ysylisoleucyl- 127. leucylaspartylthreonylglutamyl asparaginylleucylphenylalanylg lutamylalanyl- 128. glutaminylglutaminylleucylleuc ylleucylhistidylhistidylglutam inylglutaminy- 129. llysylthreonyllysylarginylisol eucylserylalanyllysyllysylargi nylaspartylva- 130. lylglutaminylglutaminylglutami nylisoleucylalanylglutaminylal anylglutaminy- 131. lglutaminylglycylglutamylglycy lglycylleucylprolylaspartylarg inylglycylhis- 132. tidylglutamylglutamylleucylarg inyllysylleucylglutamylserylth reonylleucyla- 133. spartylglycylleucylglutamylarg inylserylarginylglutamylarginy lglutaminylgl- 134. utamylarginylarginylisoleucylg lutaminylvalylthreonylleucylar ginyllysyltry- 135. ptophylglutamylarginylphenylal anylglutamylthreonylasparaginy llysylglutamy- 136. lthreonylvalylvalylarginyltyro sylleucylphenylalanylglutaminy lthreonylglyc- 137. ylserylserylhistidylglutamylar ginylphenylalanylleucylserylph enylalanylser- 138. ylserylleucylglutamylserylleuc ylserylserylglutamylleucylglut amylglutaminy- 139. lthreonyllysylglutamylphenylal anylseryllysylarginylthreonylg lutamylseryli- 140. soleucylalanylvalylglutaminyla lanylglutamylasparaginylleucyl valyllysylglu- 141. tamylalanylserylglutamylisoleu cylprolylleucylglycylprolylglu taminylaspara- 142. ginyllysylglutaminylleucylleuc ylglutaminylglutaminylglutamin ylalanyllysyl- 143. serylisoleucyllysylglutamylglu taminylvalyllysyllysylleucylgl utamylasparty- 144. lthreonylleucylglutamylglutamy laspartylisoleucyllysylthreony lmethionylglu- 145. tamylmethionylvalyllysylthreon yllysyltryptophylaspartylhisti dylphenylalan- 146. ylglycylserylasparaginylphenyl alanylglutamylthreonylleucylse rylvalyltrypt- 147. ophylisoleucylthreonylglutamyl lysylglutamyllysylglutamylleuc ylasparaginyl- 148. alanylleucylglutamylthreonylse rylserylserylalanylmethionylas partylmethion- 149. ylglutaminylisoleucylserylglut aminylisoleucyllysylvalylthreo nylisoleucylg- 150. lutaminylglutamylisoleucylglut amylseryllysylleucylserylseryl isoleucylvaly- 151. lglycylleucylglutamylglutamylg lutamylalanylglutaminylserylph enylalanylala- 152. nylglutaminylphenylalanylvalyl threonylthreonylglycylglutamyl serylalanylar- 153. ginylisoleucyllysylalanyllysyl leucylthreonylglutaminylisoleu cylarginylarg- 154. inyltyrosylglycylglutamylgluta mylleucylarginylglutamylhistid ylalanylgluta- 155. minylcysteinylleucylglutamylgl ycylthreonylisoleucylleucylgly cylhistidylle- 156. ucylserylglutaminylglutaminylg lutaminyllysylphenylalanylglut amylglutamyla- 157. sparaginylleucylarginyllysylis oleucylglutaminylglutaminylser ylvalylserylg- 158. lutamylphenylalanylglutamylasp artyllysylleucylalanylvalylpro lylisoleucyll- 159. ysylisoleucylcysteinylserylser ylalanylthreonylglutamylthreon yltyrosyllysy- 160. lvalylleucylglutaminylglutamyl histidylmethionylaspartylleucy lcysteinylglu- 161. taminylalanylleucylglutamylser ylleucylserylserylalanylisoleu cylthreonylal- 162. anylphenylalanylserylalanylser ylalanylarginyllysylvalylvalyl asparaginylar- 163. ginylaspartylserylcysteinylval ylglutaminylglutamylalanylalan ylalanylleucy- 164. lglutaminylglutaminylglutaminy ltyrosylglutamylaspartylisoleu cylleucylargi- 165. nylarginylalanyllysylglutamyla rginylglutaminylthreonylalanyl leucylglutamy- 166. lasparaginylleucylleucylalanyl histidyltryptophylglutaminylar ginylleucylgl- 167. utamyllysylglutamylleucylseryl serylphenylalanylleucylthreony ltryptophylle- 168. ucylglutamylarginylglycylgluta mylalanyllysylalanylserylseryl prolylglutamy- 169. lmethionylaspartylisoleucylser ylalanylaspartylarginylvalylly sylvalylgluta- 170. mylglycylglutamylleucylglutami nylleucylisoleucylglutaminylal anylleucylglu- 171. taminylasparaginylglutamylvaly lvalylserylglutaminylalanylser ylphenylalany- 172. ltyrosylseryllysylleucylleucyl glutaminylleucyllysylglutamyls erylleucylphe- 173. nylalanylserylvalylalanylseryl lysylaspartylaspartylvalyllysy lmethionylmet- 174. hionyllysylleucylhistidylleucy lglutamylglutaminylleucylaspar tylglutamylar- 175. ginyltryptophylarginylaspartyl leucylprolylglutaminylisoleucy lisoleucylasp- 176. araginyllysylarginylisoleucyla sparaginylphenylalanylleucylgl utaminylseryl- 177. valylvalylalanylglutamylhistid ylglutaminylglutaminylphenylal anylaspartylg- 178. lutamylleucylleucylleucylseryl phenylalanylserylvalyltryptoph ylisoleucylly- 179. sylleucylphenylalanylleucylser ylglutamylleucylglutaminylthre onylthreonyls- 180. erylglutamylisoleucylserylisol eucylmethionylaspartylhistidyl glutaminylval- 181. ylalanylleucylthreonylarginylh istidyllysylaspartylhistidylal anylalanylglu- 182. tamylvalylglutamylseryllysylly sylglycylglutamylleucylglutami nylserylleucy- 183. lglutaminylglycylhistidylleucy lalanyllysylleucylglycylseryll eucylglycylar- 184. ginylalanylglutamylaspartylleu cylhistidylleucylleucylglutami nylglycyllysy- 185. lalanylglutamylaspartylcystein ylphenylalanylglutaminylleucyl phenylalanylg- 186. lutamylglutamylalanylserylglut aminylvalylvalylglutamylarginy larginylgluta- 187. minylleucylalanylleucylserylhi stidylleucylalanylglutamylphen ylalanylleucy- 188. lglutaminylserylhistidylalanyl serylleucylserylglycylisoleucy lleucylarginy- 189. lglutaminylleucylarginylglutam inylthreonylvalylglutamylalany lthreonylaspa- 190. raginylserylmethionylasparagin yllysylasparaginylglutamylsery laspartylleuc- 191. ylisoleucylglutamyllysylaspart ylleucylasparaginylaspartylala nylleucylglut- 192. aminylasparaginylalanyllysylal anylleucylglutamylserylalanyla lanylvalylser- 193. ylleucylaspartylglycylisoleucy lleucylseryllysylalanylglutami nyltyrosylhis- 194. tidylleucyllysylisoleucylglycy lserylserylglutamylglutaminyla rginylthreony- 195. lserylcysteinylarginylalanylth reonylalanylaspartylglutaminyl leucylcystein- 196. ylglycylglutamylvalylglutamyla rginylisoleucylglutaminylaspar aginylleucyll- 197. eucylglycylthreonyllysylglutam inylserylglutamylalanylasparty lalanylleucyl- 198. alanylvalylleucyllysyllysylala nylphenylalanylglutaminylaspar tylglutaminyl- 199. lysylglutamylglutamylleucylleu cyllysylserylisoleucylglutamyl aspartylisole- 200. ucylglutamylglutamylarginylthr eonylaspartyllysylglutamylargi nylleucyllysy- 201. lglutamylprolylthreonylarginyl glutaminylalanylleucylglutamin ylglutaminyla- 202. rginylleucylarginylvalylphenyl alanylasparaginylglutaminylleu cylglutamylas- 203. partylglutamylleucylasparaginy lserylhistidylglutamylhistidyl glutamylleucy- 204. lcysteinyltryptophylleucyllysy laspartyllysylalanyllysylgluta minylisoleucy- 205. lalanylglutaminyllysylaspartyl valylalanylphenylalanylalanylp rolylglutamyl- 206. valylaspartylarginylglutamylis oleucylasparaginylarginylleucy lglutamylvaly- 207. lthreonyltryptophylaspartylasp artylthreonyllysylarginylleucy lisoleucylhis- 208. tidylglutamylasparaginylglutam inylglycylglutaminylcysteinylc ysteinylglycy- 209. lleucylisoleucylaspartylleucyl methionylarginylglutamyltyrosy lglutaminylas- 210. paraginylleucyllysylserylalany lvalylseryllysylvalylleucylglu tamylasparagi- 211. nylalanylserylserylvalylisoleu cylvalylthreonylarginylthreony lthreonylisol- 212. eucyllysylaspartylglutaminylgl utamylaspartylleucyllysyltrypt ophylalanylph- 213. enylalanylseryllysylhistidylgl utamylthreonylalanyllysylaspar aginyllysylme- 214. thionylasparaginyltyrosyllysyl glutaminyllysylaspartylleucyla spartylaspara- 215. ginylphenylalanylthreonylseryl lysylglycyllysylhistidylleucyl leucylserylgl- 216. utamylleucyllysyllysylisoleucy lhistidylserylserylaspartylphe nylalanylsery- 217. lleucylvalyllysylthreonylaspar tylmethionylglutamylserylthreo nylvalylaspar- 218. tyllysyltryptophylleucylaspart ylvalylserylglutamyllysylleucy lglutamylglut- 219. amylasparaginylmethionylaspart ylarginylleucylarginylvalylser ylleucylseryl- 220. isoleucyltryptophylaspartylasp artylvalylleucylserylthreonyla rginylasparty- 221. lglutamylisoleucylglutamylglyc yltryptophylserylasparaginylas paraginylcyst- 222. einylvalylprolylglutaminylmeth ionylalanylglutamylasparaginyl isoleucylsery- 223. lasparaginylleucylaspartylaspa raginylhistidylleucylarginylal anylglutamylg- 224. lutamylleucylleucyllysylglutam ylphenylalanylglutamylserylglu tamylvalyllys- 225. ylasparaginyllysylalanylleucyl arginylleucylglutamylglutamyll eucylhistidyl- 226. seryllysylvalylasparaginylaspa rtylleucyllysylglutamylleucylt hreonyllysyla- 227. sparaginylleucylglutamylthreon ylprolylprolylaspartylleucylgl utaminylpheny- 228. lalanylisoleucylglutamylalanyl aspartylleucylmethionylglutami nyllysylleucy- 229. lglutamylhistidylalanyllysylgl utamylisoleucylthreonylglutamy lvalylalanyll- 230. ysylglycylthreonylleucyllysyla spartylphenylalanylthreonylala nylglutaminyl- 231. serylthreonylglutaminylvalylgl utamyllysylphenylalanylisoleuc ylasparaginyl- 232. aspartylisoleucylthreonylthreo nyltryptophylphenylalanylthreo nyllysylvalyl- 233. glutamylglutamylserylleucylmet hionylasparaginylcysteinylalan ylglutaminyla- 234. sparaginylglutamylthreonylcyst einylglutamylalanylleucyllysyl lysylvalyllys- 235. ylaspartylisoleucylglutaminyll ysylglutamylleucylglutaminylse rylglutaminyl- 236. glutaminylserylasparaginylisol eucylserylserylthreonylglutami nylglutamylas- 237. paraginylleucylasparaginylsery lleucylcysteinylarginyllysylty rosylhistidyl- 238. serylalanylglutamylleucylgluta mylserylleucylglycylarginylala nylmethionylt- 239. hreonylglycylleucylisoleucylly syllysylhistidylglutamylalanyl valylserylglu- 240. taminylleucylcysteinylseryllys ylthreonylglutaminylalanylsery lleucylglutam- 241. inylglutamylserylleucylglutamy llysylhistidylphenylalanylsery lglutamylsery- 242. lmethionylglutaminylglutamylph enylalanylglutaminylglutamyltr yptophylpheny- 243. lalanylleucylglycylalanyllysyl alanylalanylalanyllysylglutamy lserylserylas- 244. partylarginylthreonylglycylasp artylseryllysylvalylleucylglut amylalanyllys- 245. ylleucylhistidylaspartylleucyl glutaminylasparaginylisoleucyl leucylasparty- 246. lserylvalylserylaspartylglycyl glutaminylseryllysylleucylaspa rtylalanylval- 247. ylthreonylglutaminylglutamylgl ycylglutaminylthreonylleucylty rosylalanylhi- 248. stidylleucylseryllysylglutamin ylisoleucylvalylserylserylisol eucylglutamin- 249. ylglutamylglutaminylisoleucylt hreonyllysylalanylasparaginylg lutamylglutam- 250. ylphenylalanylglutaminylalanyl phenylalanylleucyllysylglutami nylcysteinyll- 251. eucyllysylaspartyllysylglutami nylalanylleucylglutaminylaspar tylcysteinyla- 252. lanylserylglutamylleucylglycyl serylphenylalanylglutamylaspar tylglutaminyl- 253. histidylarginyllysylleucylaspa raginylleucyltryptophylisoleuc ylhistidylglu- 254. tamylmethionylglutamylglutamyl arginylphenylalanylasparaginyl threonylgluta- 255. mylasparaginylleucylglycylglut amylseryllysylglutaminylhistid ylisoleucylpr- 256. olylglutamyllysyllysylasparagi nylglutamylvalylhistidyllysylv alylglutamylm- 257. ethionylphenylalanylleucylglyc ylglutamylleucylleucylalanylal anylarginylgl- 258. utamylserylleucylaspartyllysyl leucylserylglutaminylarginylgl ycylglutaminy- 259. lleucylleucylserylglutamylglut amylglycylhistidylglycylalanyl glycylglutami- 260. nylglutamylglycylarginylleucyl cysteinylserylglutaminylleucyl leucylthreony- 261. lserylhistidylglutaminylaspara ginylleucylleucylarginylmethio nylthreonylly- 262. sylglutamyllysylleucylarginyls erylcysteinylglutaminylvalylal anylleucylglu- 263. taminylglutamylhistidylglutamy lalanylleucylglutamylglutamyla lanylleucylgl- 264. utaminylserylmethionyltryptoph ylphenylalanyltryptophylvalyll ysylalanyliso- 265. leucylglutaminylaspartylarginy lleucylalanylcysteinylalanylgl utamylserylth- 266. reonylleucylglycylseryllysylas partylthreonylleucylglutamylly sylarginylleu- 267. cylserylglutaminylisoleucylglu taminylaspartylisoleucylleucyl leucylmethion- 268. yllysylglycylglutamylglycylglu tamylvalyllysylleucylasparagin ylmethionylal- 269. anylisoleucylglycyllysylglycyl glutamylglutaminylalanylleucyl arginylseryls- 270. erylasparaginyllysylglutamylgl ycylglutaminylarginylvalylisol eucylglutamin- 271. ylthreonylglutaminylleucylglut amylthreonylleucyllysylglutamy lvalyltryptop- 272. hylalanylaspartylisoleucylmeth ionylserylserylserylvalylhisti dylalanylglut- 273. aminylserylthreonylleucylgluta mylserylvalylisoleucylserylglu taminyltrypto- 274. phylasparaginylaspartyltyrosyl valylglutamylarginyllysylaspar aginylglutami- 275. nylleucylglutamylglutaminyltry ptophylmethionylglutamylserylv alylaspartylg- 276. lutaminyllysylisoleucylglutamy lhistidylprolylleucylglutaminy lprolylglutam- 277. inylprolylglycylleucyllysylglu tamyllysylphenylalanylvalylleu cylleucylaspa- 278. rtylhistidylleucylglutaminylse rylisoleucylleucylserylglutamy lalanylglutam- 279. ylaspartylhistidylthreonylargi nylalanylleucylhistidylarginyl leucylisoleuc- 280. ylalanyllysylserylarginylgluta mylleucyltyrosylglutamyllysylt hreonylglutam- 281. ylaspartylglutamylserylphenyla lanyllysylaspartylthreonylalan ylglutaminylg- 282. lutamylglutamylleucyllysylthre onylglutaminylphenylalanylaspa raginylaspart- 283. ylisoleucylmethionylthreonylva lylalanyllysylglutamyllysylmet hionylarginyl- 284. lysylvalylglutamylglutamylisol eucylvalyllysylaspartylhistidy lleucylmethio- 285. nyltyrosylleucylaspartylalanyl valylhistidylglutamylphenylala nylthreonylas- 286. partyltryptophylleucylhistidyl serylalanyllysylglutamylglutam ylleucylhisti- 287. dylarginyltryptophylserylaspar tylmethionylserylglycylasparty lserylserylal- 288. anylthreonylglutaminyllysyllys ylleucylseryllysylisoleucyllys ylglutamylleu- 289. cylisoleucylaspartylserylargin ylglutamylisoleucylglycylalany lserylarginyl- 290. leucylserylarginylvalylglutamy lserylleucylalanylprolylglutam ylvalyllysylg- 291. lutaminylasparaginylthreonylth reonylalanylserylglycylcystein ylglutamylleu- 292. cylmethionylhistidylthreonylgl utamylmethionylglutaminylalany lleucylarginy- 293. lalanylaspartyltryptophyllysyl glutaminyltryptophylglutamylas partylserylva- 294. lylphenylalanylglutaminylthreo nylglutaminylserylcysteinylleu cylglutamylas- 295. paraginylleucylvalylserylgluta minylmethionylalanylleucylsery lglutamylglut- 296. aminylglutamylphenylalanylsery lglycylglutaminylvalylalanylgl utaminylleucy- 297. lglutamylglutaminylalanylleucy lglutamylglutaminylphenylalany lserylalanyll- 298. eucylleucyllysylthreonyltrypto phylalanylglutaminylglutaminyl leucylthreony- 299. lleucylleucylglutamylglycyllys ylasparaginylthreonylaspartylg lutamylglutam- 300. ylisoleucylvalylglutamylcystei nyltryptophylhistidyllysylglyc ylglutaminylg- 301. lutamylisoleucylleucylaspartyl alanylleucylglutaminyllysylala nylglutamylpr- 302. olylarginylthreonylglutamylasp artylleucyllysylserylglutaminy lleucylaspara- 303. ginylglutamylleucylcysteinylar ginylphenylalanylserylarginyla spartylleucyl- 304. serylthreonyltyrosylserylglycy llysylvalylserylglycylleucylis oleucyllysylg- 305. lutamyltyrosylasparaginylcyste inylleucylcysteinylleucylgluta minylalanylse- 306. ryllysylglycylcysteinylglutami nylasparaginyllysylglutamylglu taminylisoleu- 307. cylleucylglutaminylglutaminyla rginylphenylalanylarginyllysyl alanylphenyla- 308. lanylarginylaspartylphenylalan ylglutaminylglutaminyltryptoph ylleucylvalyl- 309. asparaginylalanyllysylisoleucy lthreonylthreonylalanyllysylcy steinylphenyl- 310. alanylaspartylisoleucylprolylg lutaminylasparaginylisoleucyls erylglutamylv- 311. alylserylthreonylserylleucylgl utaminyllysylisoleucylglutamin ylglutamylphe- 312. nylalanylleucylserylglutamylse rylglutamylasparaginylglycylgl utaminylhisti- 313. dyllysylleucylasparaginylmethi onylmethionylleucylseryllysylg lycylglutamyl- 314. leucylleucylserylthreonylleucy lleucylthreonyllysylglutamylly sylalanyllysy- 315. lglycylisoleucylglutaminylalan yllysylvalylthreonylalanylalan yllysylglutam- 316. ylaspartyltryptophyllysylaspar aginylphenylalanylhistidylsery lasparaginyll- 317. eucylhistidylglutaminyllysylgl utamylserylalanylleucylglutamy lasparaginyll- 318. eucyllysylisoleucylglutaminylm ethionyllysylaspartylphenylala nylglutamylva- 319. lylserylalanylglutamylprolylis oleucylglutaminylaspartyltrypt ophylleucylse- 320. ryllysylthreonylglutamyllysylm ethionylvalylhistidylglutamyls erylserylaspa- 321. raginylarginylleucyltyrosylasp artylleucylprolylalanyllysylar ginylarginylg- 322. lutamylglutaminylglutaminyllys ylleucylglutaminylserylvalylle ucylglutamylg- 323. lutamylisoleucylhistidylcystei nyltyrosylglutamylprolylglutam inylleucylasp- 324. araginylarginylleucyllysylglut amyllysylalanylglutaminylgluta minylleucyltr- 325. yptophylglutamylglycylglutamin ylalanylalanylseryllysylserylp henylalanylar- 326. ginylhistidylarginylvalylseryl glutaminylleucylserylserylglut aminyltyrosyl- 327. leucylalanylleucylserylasparag inylleucylthreonyllysylglutamy llysylvalylse- 328. rylarginylleucylaspartylarginy lisoleucylvalylalanylglutamylh istidylaspara- 329. ginylglutaminylphenylalanylser ylleucylglycylisoleucyllysylgl utamylleucylg- 330. lutaminylaspartyltryptophylmet hionylthreonylaspartylalanylis oleucylhistid- 331. ylmethionylleucylaspartylseryl tyrosylcysteinylhistidylprolyl threonylseryl- 332. aspartyllysylserylvalylleucyla spartylserylarginylthreonylleu cyllysylleucy- 333. lglutamylalanylleucylleucylser ylvalyllysylglutaminylglutamyl lysylglutamyl- 334. isoleucylglutaminylmethionylly sylmethionylisoleucylvalylthre onylarginylgl- 335. ycylglutamylserylvalylleucylgl utaminylasparaginylthreonylser ylprolylgluta- 336. mylglycylisoleucylprolylthreon ylisoleucylglutaminylglutaminy lglutaminylle- 337. ucylglutaminylserylvalyllysyla spartylmethionyltryptophylalan ylserylleucyl- 338. leucylserylalanylglycylisoleuc ylarginylcysteinyllysylserylgl utaminylleucy- 339. lglutamylglycylalanylleucylser yllysyltryptophylthreonylseryl tyrosylglutam- 340. inylaspartylglycylvalylarginyl glutaminylphenylalanylserylgly cyltryptophyl- 341. methionylaspartylserylmethiony lglutamylalanylasparaginylleuc ylasparaginyl- 342. glutamylserylglutamylarginylgl utaminylhistidylalanylglutamyl leucylarginyl- 343. aspartyllysylthreonylthreonylm ethionylleucylglycyllysylalany llysylleucyll- 344. eucylasparaginylglutamylglutam ylvalylleucylseryltyrosylseryl serylleucylle- 345. ucylglutamylthreonylisoleucylg lutamylvalyllysylglycylalanylg lycylmethiony- 346. lthreonylglutamylhistidyltyros ylvalylthreonylglutaminylleucy lglutamylleuc- 347. ylglutaminylaspartylleucylglut aminylglutamylarginyltyrosylar ginylalanylis- 348. oleucylglutaminylglutamylargin ylalanyllysylglutamylalanylval ylthreonyllys- 349. ylserylglutamyllysylleucylvaly larginylleucylhistidylglutamin ylglutamyltyr- 350. osylglutaminylarginylaspartyll eucyllysylalanylphenylalanylgl utamylvalyltr- 351. yptophylleucylglycylglutaminyl glutamylglutaminylglutamyllysy lleucylaspart- 352. ylglutaminyltyrosylserylvalyll eucylglutamylglycylaspartylala nylhistidylth- 353. reonylhistidylglutamylthreonyl threonylleucylarginylaspartyll eucylglutamin- 354. ylglutamylleucylglutaminylvaly lhistidylcysteinylalanylglutam ylglycylgluta- 355. minylalanylleucylleucylasparag inylserylvalylleucylhistidylth reonylarginyl- 356. glutamylaspartylvalylisoleucyl prolylserylglycylisoleucylprol ylglutaminyla- 357. lanylglutamylaspartylarginylal anylleucylglutamylserylleucyla rginylglutami- 358. nylaspartyltryptophylglutaminy lalanyltyrosylglutaminylhistid ylarginylleuc- 359. ylserylglutamylthreonylarginyl threonylglutaminylphenylalanyl asparaginylas- 360. paraginylvalylvalylasparaginyl lysylleucylarginylleucylmethio nylglutamylgl- 361. utaminyllysylphenylalanylgluta minylglutaminylvalylaspartylgl utamyltryptop- 362. hylleucyllysylthreonylalanylgl utamylglutamyllysylvalylserylp rolylarginylt- 363. hreonylarginylarginylglutaminy lserylasparaginylarginylalanyl threonyllysyl- 364. glutamylisoleucylglutaminylleu cylhistidylglutaminylmethionyl lysyllysyltry- 365. ptophylhistidylglutamylglutamy lvalylthreonylalanyltyrosylarg inylaspartylg- 366. lutamylvalylglutamylglutamylva lylglycylalanylarginylalanylgl utaminylgluta- 367. mylisoleucylleucylaspartylglut amylserylhistidylvalylasparagi nylserylargin- 368. ylmethionylglycylcysteinylglut aminylalanylthreonylglutaminyl leucylthreony- 369. lserylarginyltyrosylglutaminyl alanylleucylleucylleucylglutam inylvalylleuc- 370. ylglutamylglutaminylisoleucyll ysylphenylalanylleucylglutamyl glutamylgluta- 371. mylisoleucylglutaminylserylleu cylglutamylglutamylserylglutam ylserylseryll- 372. eucylserylseryltyrosylserylasp artyltryptophyltyrosylglycylse rylthreonylhi- 373. stidyllysylasparaginylphenylal anyllysylasparaginylvalylalany lthreonyllysy- 374. lisoleucylaspartyllysylvalylas partylthreonylvalylmethionylme thionylglycyl- 375. lysyllysylleucyllysylthreonyll eucylglutamylvalylleucylleucyl lysylaspartyl- 376. methionylglutamyllysylglycylhi stidylserylleucylleucyllysylse rylalanylargi- 377. nylglutamyllysylglycylglutamyl arginylalanylvalyllysyltyrosyl leucylglutamy- 378. lglutamylglycylglutamylalanylg lutamylarginylleucylarginyllys ylglutamyliso- 379. leucylhistidylaspartylhistidyl methionylglutamylglutaminylleu cyllysylgluta- 380. mylleucylthreonylserylthreonyl valylarginyllysylglutamylhisti dylmethionylt- 381. hreonylleucylglutamyllysylglyc ylleucylhistidylleucylalanylly sylglutamylph- 382. enylalanylserylaspartyllysylcy steinyllysylalanylleucylthreon ylglutaminylt- 383. ryptophylisoleucylalanylglutam yltyrosylglutaminylglutamyliso leucylleucylh- 384. istidylvalylprolylglutamylglut amylprolyllysylmethionylglutam ylleucyltyros- 385. ylglutamyllysyllysylalanylglut aminylleucylseryllysyltyrosyll ysylserylleuc- 386. ylglutaminylglutaminylthreonyl valylleucylserylhistidylglutam ylprolylseryl- 387. valyllysylserylvalylarginylglu tamyllysylglycylglutamylalanyl leucylleucylg- 388. lutamylleucylvalylglutaminylas partylvalylthreonylleucyllysyl aspartyllysyl- 389. isoleucylaspartylglutaminylleu cylglutaminylserylaspartyltyro sylglutaminyl- 390. aspartylleucylcysteinylserylis oleucylglycyllysylglutamylhist idylvalylphen- 391. ylalanylserylleucylglutamylala nyllysylvalyllysylaspartylhist idylglutamyla- 392. spartyltyrosylasparaginylseryl glutamylleucylglutaminylglutam ylvalylglutam- 393. yllysyltryptophylleucylleucylg lutaminylmethionylserylglycyla rginylleucylv- 394. alylalanylprolylaspartylleucyl leucylglutamylthreonylserylser ylleucylgluta- 395. mylthreonylisoleucylthreonylgl utaminylglutaminylleucylalanyl histidylhisti- 396. dyllysylalanylmethionylmethion ylglutamylglutamylisoleucylala nylglycylphen- 397. ylalanylglutamylaspartylarginy lleucylasparaginylasparaginyll eucylglutamin- 398. ylmethionyllysylglycylaspartyl threonylleucylisoleucylglycylg lutaminylcyst- 399. einylalanylaspartylhistidylleu cylglutaminylalanyllysylleucyl lysylglutamin- 400. ylasparaginylvalylhistidylalan ylhistidylleucylglutaminylglyc ylthreonyllys- 401. ylaspartylseryltyrosylserylala nylisoleucylcysteinylserylthre onylalanylglu- 402. taminylarginylmethionyltyrosyl glutaminylserylleucylglutamylh istidylglutam- 403. ylleucylglutaminyllysylhistidy lvalylserylarginylglutaminylas partylthreony- 404. lleucylglutaminylglutaminylcys teinylglutaminylalanyltryptoph ylleucylseryl- 405. alanylvalylglutaminylprolylasp artylleucylglutamylprolylseryl prolylglutami- 406. nylprolylprolylleucylserylargi nylalanylglutamylalanylisoleuc yllysylglutam- 407. inylvalyllysylhistidylphenylal anylarginylalanylleucylglutami nylglutamylgl- 408. utaminylalanylarginylthreonylt yrosylleucylaspartylleucylleuc ylcysteinylse- 409. rylmethionylcysteinylaspartyll eucylserylasparaginylalanylser ylvalyllysylt- 410. hreonylthreonylalanyllysylaspa rtylisoleucylglutaminylglutami nylthreonylgl- 411. utamylglutaminylthreonylisoleu cylglutamylglutaminyllysylleuc ylvalylglutam- 412. inylalanylglutaminylasparaginy lleucylthreonylglutaminylglycy ltryptophylgl- 413. utamylglutamylisoleucyllysylhi stidylleucyllysylserylglutamyl leucyltryptop- 414. hylisoleucyltyrosylleucylgluta minylaspartylalanylaspartylglu taminylglutam- 415. inylleucylglutaminylasparaginy lmethionyllysylarginylarginylh istidylserylg- 416. lutamylleucylglutamylleucylasp araginylisoleucylalanylglutami nylasparaginy- 417. lmethionylvalylserylglutaminyl valyllysylaspartylphenylalanyl valyllysyllys- 418. ylleucylglutaminylseryllysylgl utaminylalanylserylvalylaspara ginylthreonyl- 419. isoleucylisoleucylglutamyllysy lvalylasparaginyllysylleucylth reonyllysylly- 420. sylglutamylglutamylserylprolyl glutamylhistidyllysylglutamyli soleucylaspar- 421. aginylhistidylleucylasparaginy laspartylglutaminyltryptophyll eucylaspartyl- 422. leucylcysteinylarginylglutamin ylserylasparaginylasparaginyll eucylcysteiny- 423. lleucylglutaminylarginylglutam ylglutamylaspartylleucylglutam inylarginylth- 424. reonylarginylaspartyltyrosylhi stidylaspartylcysteinylmethion ylasparaginyl- 425. valylvalylglutamylvalylphenyla lanylleucylglutamyllysylphenyl alanylthreony- 426. lthreonylglutamyltryptophylasp artylasparaginylleucylalanylar ginylserylasp- 427. artylalanylglutamylserylthreon ylalanylvalylhistidylleucylglu tamylalanylle- 428. ucyllysyllysylleucylalanylleuc ylalanylleucylglutaminylglutam ylarginyllysy- 429. ltyrosylalanylisoleucylglutamy laspartylleucyllysylaspartylgl utaminyllysyl- 430. glutaminyllysylmethionylisoleu cylglutamylhistidylleucylaspar aginylleucyla- 431. spartylaspartyllysylglutamylle ucylvalyllysylglutamylglutamin ylthreonylser- 432. ylhistidylleucylglutamylglutam inylarginyltryptophylphenylala nylglutaminyl- 433. leucylglutamylaspartylleucylis oleucyllysylarginyllysylisoleu cylglutaminyl- 434. valylserylvalylthreonylasparag inylleucylglutamylglutamylleuc ylasparaginyl- 435. valylvalylglutaminylserylargin ylphenylalanylglutaminylglutam ylleucylmethi- 436. onylglutamyltryptophylalanylgl utamylglutamylglutaminylglutam inylprolylasp- 437. araginylisoleucylalanylglutamy lalanylleucyllysylglutaminylse rylprolylprol- 438. ylprolylaspartylmethionylalany lglutaminylasparaginylleucylle ucylmethionyl- 439. aspartylhistidylleucylalanylis oleucylcysteinylserylglutamyll eucylglutamyl- 440. alanyllysylglutaminylmethionyl leucylleucyllysylserylleucylis oleucyllysyla- 441. spartylalanylaspartylarginylva lylmethionylalanylaspartylleuc ylglycylleucy- 442. lasparaginylglutamylarginylglu taminylvalylisoleucylglutaminy llysylalanyll- 443. eucylserylaspartylalanylglutam inylserylhistidylvalylasparagi nylcysteinyll- 444. eucylserylaspartylleucylvalylg lycylglutaminylarginylarginyll ysyltyrosylle- 445. ucylasparaginyllysylalanylleuc ylserylglutamyllysylthreonylgl utaminylpheny- 446. lalanylleucylmethionylalanylva lylphenylalanylglutaminylalany lthreonylsery- 447. lglutaminylisoleucylglutaminyl glutaminylhistidylglutamylargi nyllysylisole- 448. ucylmethionylphenylalanylargin ylglutamylhistidylisoleucylcys teinylleucyll- 449. eucylprolylaspartylaspartylval ylseryllysylglutaminylvalyllys ylthreonylcys- 450. teinyllysylserylalanylglutamin ylalanylserylleucyllysylthreon yltyrosylglut- 451. aminylasparaginylglutamylvalyl threonylglycylleucyltryptophyl alanylglutami- 452. nylglycylarginylglutamylleucyl methionyllysylglutamylvalylthr eonylglutamyl- 453. glutaminylglutamyllysylserylgl utamylvalylleucylglycyllysylle ucylglutaminy- 454. lglutamylleucylglutaminylseryl valyltyrosylaspartylserylvalyl leucylglutami- 455. nyllysylcysteinylserylhistidyl arginylleucylglutaminylglutamy lleucylglutam- 456. yllysylasparaginylleucylvalyls erylarginyllysylhistidylphenyl alanyllysylgl- 457. utamylaspartylphenylalanylaspa rtyllysylalanylcysteinylhistid yltryptophyll- 458. eucyllysylglutaminylalanylaspa rtylisoleucylvalylthreonylphen ylalanylproly- 459. lglutamylisoleucylasparaginyll eucylmethionylasparaginylgluta mylserylseryl- 460. glutamylleucylhistidylthreonyl glutaminylleucylalanyllysyltyr osylglutaminy- 461. lasparaginylisoleucylleucylglu tamylglutaminylserylprolylglut amyltyrosylgl- 462. utamylasparaginylleucylleucyll eucylthreonylleucylglutaminyla rginylthreony- 463. lglycylglutaminylthreonylisole ucylleucylprolylserylleucylasp araginylgluta- 464. mylvalylaspartylhistidylserylt yrosylleucylserylglutamyllysyl leucylasparag- 465. inylalanylleucylprolylarginylg lutaminylphenylalanylasparagin ylvalylisoleu- 466. cylvalylalanylleucylalanyllysy laspartyllysylphenylalanyltyro syllysylvalyl- 467. glutaminylglutamylalanylisoleu cylleucylalanylarginyllysylglu tamyltyrosyla- 468. lanylserylleucylisoleucylgluta mylleucylthreonylthreonylgluta minylserylleu- 469. cylserylglutamylleucylglutamyl alanylglutaminylphenylalanylle ucylarginylme- 470. thionylseryllysylvalylprolylth reonylaspartylleucylalanylvaly lglutamylglut- 471. amylalanylleucylserylleucylglu taminylaspartylglycylcysteinyl arginylalanyl- 472. isoleucylleucylaspartylglutamy lvalylalanylglycylleucylglycyl glutamylalany- 473. lvalylaspartylglutamylleucylas paraginylglutaminyllysyllysylg lutamylglycyl- 474. phenylalanylarginylserylthreon ylglycylglutaminylprolyltrypto phylglutaminy- 475. lprolylaspartyllysylmethionyll eucylhistidylleucylvalylthreon ylleucyltyros- 476. ylhistidylarginylleucyllysylar ginylglutaminylthreonylglutamy lglutaminylar- 477. ginylvalylserylleucylleucylglu tamylaspartylthreonylthreonyls erylalanyltyr- 478. osylglutaminylglutamylhistidyl glutamyllysylmethionylcysteiny lglutaminylgl- 479. utaminylleucylglutamylarginylg lutaminylleucyllysylserylvalyl lysylglutamyl- 480. glutamylglutaminylseryllysylva lylasparaginylglutamylglutamyl threonylleucy- 481. lprolylalanylglutamylglutamyll ysylleucyllysylmethionyltyrosy lhistidylsery- 482. lleucylalanylglycylserylleucyl glutaminylaspartylserylglycyli soleucylvalyl- 483. leucyllysylarginylvalylthreony lisoleucylhistidylleucylglutam ylaspartylleu- 484. cylalanylprolylhistidylleucyla spartylprolylleucylalanyltyros ylglutamyllys- 485. ylalanylarginylhistidylglutami nylisoleucylglutaminylseryltry ptophylglutam- 486. inylglycylglutamylleucyllysyll eucylleucylthreonylserylalanyl isoleucylglyc- 487. ylglutamylthreonylvalylthreony lglutamylcysteinylglutamylsery larginylmethi- 488. onylvalylglutaminylserylisoleu cylaspartylphenylalanylglutami nylthreonylgl- 489. utamylmethionylserylarginylser ylleucylaspartyltryptophylleuc ylarginylargi- 490. nylvalyllysylalanylglutamylleu cylserylglycylprolylvalyltyros ylleucylaspar- 491. tylleucylasparaginylleucylglut aminylaspartylisoleucylglutami nylglutamylgl- 492. utamylisoleucylarginyllysyliso leucylglutaminylisoleucylhisti dylglutaminyl- 493. glutamylglutamylvalylglutaminy lserylserylleucylarginylisoleu cylmethionyla- 494. sparaginylalanylleucylserylhis tidyllysylglutamyllysylglutamy llysylphenyla- 495. lanylthreonyllysylalanyllysylg lutamylleucylisoleucylserylala nylaspartylle- 496. ucylglutamylhistidylserylleucy lalanylglutamylleucylserylglut amylleucylasp- 497. artylglycylaspartylisoleucylgl utaminylglutamylalanylleucylar ginylthreonyl- 498. arginylglutaminylalanylthreony lleucylthreonylglutamylisoleuc yltyrosylsery- 499. lglutaminylcysteinylglutaminyl arginyltyrosyltyrosylglutaminy lvalylphenyla- 500. lanylglutaminylalanylalanylasp araginylaspartyltryptophylleuc ylglutamylasp- 501. artylalanylglutaminylglutamyll eucylleucylglutaminylleucylala nylglycylaspa- 502. raginylglycylleucylaspartylval ylglutamylserylalanylglutamylg lutamylaspara- 503. ginylleucyllysylserylhistidylm ethionylglutamylphenylalanylph enylalanylser- 504. ylthreonylglutamylaspartylglut aminylphenylalanylhistidylsery lasparaginyll- 505. eucylglutamylglutamylleucylhis tidylserylleucylvalylalanylthr eonylleucylas- 506. partylprolylleucylisoleucyllys ylprolylthreonylglycyllysylglu tamylaspartyl- 507. leucylglutamylglutaminyllysylv alylalanylserylleucylglutamyll eucylarginyls- 508. erylglutaminylarginylmethionyl serylarginylaspartylserylglycy lalanylglutam- 509. inylvalylaspartylleucylleucylg lutaminylarginylcysteinylthreo nylalanylglut- 510. aminyltryptophylhistidylaspart yltyrosylglutaminyllysylalanyl arginylglutam- 511. ylglutamylvalylisoleucylglutam ylleucylmethionylasparaginylas partylthreony- 512. lglutamyllysyllysylleucylseryl glutamylphenylalanylserylleucy lleucyllysylt- 513. hreonylserylserylserylhistidyl glutamylalanylglutamylglutamyl lysylleucylse- 514. rylglutamylhistidyllysylalanyl leucylvalylserylvalylvalylaspa raginylserylp- 515. henylalanylhistidylglutamyllys ylisoleucylvalylalanylleucylgl utamylglutamy- 516. llysylalanylserylglutaminylleu cylglutamyllysylthreonylglycyl asparaginylas- 517. partylalanylseryllysylalanylth reonylleucylserylarginylserylm ethionylthreo- 518. nylthreonylvalyltryptophylglut aminylarginyltryptophylthreony larginylleucy- 519. larginylalanylvalylalanylgluta minylaspartylglutaminylglutamy llysylisoleuc- 520. ylleucylglutamylaspartylalanyl valylaspartylglutamyltryptophy lthreonylglyc- 521. ylphenylalanylasparaginylaspar aginyllysylvalyllysyllysylalan ylthreonylglu- 522. tamylmethionylisoleucylasparty lglutaminylleucylglutaminylasp artyllysylleu- 523. cylprolylglycylserylserylalany lglutamyllysylalanylseryllysyl alanylglutamy- 524. lleucylleucylthreonylleucylleu cylglutamyltyrosylhistidylaspa rtylthreonylp- 525. henylalanylvalylleucylglutamyl leucylglutamylglutaminylglutam inylglutaminy- 526. lserylalanylleucylglycylmethio nylleucylarginylglutaminylglut aminylthreony- 527. lleucylserylmethionylleucylglu taminylaspartylglycylalanylala nylprolylthre- 528. onylprolylglycylglutamylglutam ylprolylprolylleucylmethionylg lutaminylglut- 529. amylisoleucylthreonylalanylmet hionylglutaminylaspartylarginy lcysteinylleu- 530. cylasparaginylmethionylglutami nylglutamyllysylvalyllysylthre onylasparagin- 531. ylglycyllysylleucylvalyllysylg lutaminylglutamylleucyllysylas partylarginyl- 532. glutamylmethionylvalylglutamyl threonylglutaminylisoleucylasp araginylseryl- 533. valyllysylcysteinyltryptophylv alylglutaminylglutamylthreonyl lysylglutamyl- 534. tyrosylleucylglycylasparaginyl prolylthreonylisoleucylglutamy lisoleucylasp- 535. artylalanylglutaminylleucylglu tamylglutamylleucylglutaminyli soleucylleucy- 536. lleucylthreonylglutamylalanylt hreonylasparaginylhistidylargi nylglutaminyl- 537. asparaginylisoleucylglutamylly sylmethionylalanylglutamylglut amylglutaminy- 538. llysylglutamyllysyltyrosylleuc ylglycylleucyltyrosylthreonyli soleucylleucy- 539. lprolylserylglutamylleucylsery lleucylglutaminylleucylalanylg lutamylvalyla- 540. lanylleucylaspartylleucyllysyl isoleucylarginylaspartylglutam inylisoleucyl- 541. glutaminylaspartyllysylisoleuc yllysylglutamylvalylglutamylgl utaminylseryl- 542. lysylalanylthreonylserylglutam inylglutamylleucylserylarginyl glutaminyliso- 543. leucylglutaminyllysylleucylala nyllysylaspartylleucylthreonyl threonylisole- 544. ucylleucylthreonyllysylleucyll ysylalanyllysylthreonylasparty lasparaginylv- 545. alylvalylglutaminylalanyllysyl threonylaspartylglutaminyllysy lvalylleucylg- 546. lycylglutamylglutamylleucylasp artylglycylcysteinylasparaginy lseryllysylle- 547. ucylmethionylglutamylleucylasp artylalanylalanylvalylglutamin yllysylphenyl- 548. alanylleucylglutamylglutaminyl asparaginylglycylglutaminylleu cylglycyllysy- 549. lprolylleucylalanyllysyllysyli soleucylglycyllysylleucylthreo nylglutamylle- 550. ucylhistidylglutaminylglutamin ylthreonylisoleucylarginylglut aminylalanylg- 551. lutamylasparaginylarginylleucy lseryllysylleucylasparaginylgl utaminylalany- 552. lalanylserylhistidylleucylglut amylglutamyltyrosylasparaginyl glutamylmethi- 553. onylleucylglutamylleucylisoleu cylleucyllysyltryptophylisoleu cylglutamylly- 554. sylalanyllysylvalylleucylalany lhistidylglycylthreonylisoleuc ylalanyltrypt- 555. ophylasparaginylserylalanylser ylglutaminylleucylarginylgluta mylglutaminyl- 556. tyrosylisoleucylleucylhistidyl glutaminylthreonylleucylleucyl glutamylgluta- 557. mylseryllysylglutamylisoleucyl aspartylserylglutamylleucylglu tamylalanylme- 558. thionylthreonylglutamyllysylle ucylglutaminyltyrosylleucylthr eonylserylval- 559. yltyrosylcysteinylthreonylglut amyllysylmethionylserylglutami nylglutaminyl- 560. valylalanylglutamylleucylglycy larginylglutamylthreonylglutam ylglutamylleu- 561. cylarginylglutaminylmethionyli soleucyllysylisoleucylarginyll eucylglutamin- 562. ylasparaginylleucylglutaminyla spartylalanylalanyllysylaspart ylmethionylly- 563. syllysylphenylalanylglutamylal anylglutamylleucyllysyllysylle ucylglutaminy- 564. lalanylalanylleucylglutamylglu taminylalanylglutaminylalanylt hreonylleucyl- 565. threonylserylprolylglutamylval ylglycylarginylleucylserylleuc yllysylglutam- 566. ylglutaminylleucylserylhistidy larginylglutaminylhistidylleuc ylleucylseryl- 567. glutamylmethionylglutamylseryl leucyllysylprolyllysylvalylglu taminylalanyl- 568. valylglutaminylleucylcysteinyl glutaminylserylalanylleucylarg inylisoleucyl- 569. prolylglutamylaspartylvalylval ylalanylserylleucylprolylleucy lcysteinylhis- 570. tidylalanylalanylleucylarginyl leucylglutaminylglutamylglutam ylalanylseryl- 571. arginylleucylglutaminylhistidy lthreonylalanylisoleucylglutam inylglutaminy- 572. lcysteinylasparaginylisoleucyl methionylglutaminylalanylalany lvalylvalylgl- 573. utaminyltyrosylglutamylglutami nyltyrosylglutamylglutaminylgl utamylmethion- 574. yllysylhistidylleucylglutaminy lglutaminylleucylisoleucylglut amylglycylala- 575. nylhistidylarginylglutamylisol eucylglutamylaspartyllysylprol ylvalylalanyl- 576. threonylserylasparaginylisoleu cylglutaminylglutamylleucylglu taminylalanyl- 577. glutaminylisoleucylserylarginy lhistidylglutamylglutamylleucy lalanylglutam- 578. inyllysylisoleucyllysylglycylt yrosylglutaminylglutamylglutam inylisoleucyl- 579. alanylserylleucylasparaginylse ryllysylcysteinyllysylmethiony lleucylthreon- 580. ylmethionyllysylalanyllysylhis tidylalanylthreonylmethionylle ucylleucylthr- 581. eonylvalylthreonylglutamylvaly lglutamylglycylleucylalanylglu tamylglycylth- 582. reonylglutamylaspartylleucylas partylglycylglutamylleucylleuc ylprolylthreo- 583. nylprolylserylalanylhistidylpr olylserylvalylvalylmethionylme thionylthreon- 584. ylalanylglycylarginylcysteinyl histidylthreonylleucylleucylse rylprolylvaly- 585. lthreonylglutamylglutamylseryl glycylglutamylglutamylglycylth reonylasparag- 586. inylserylglutamylisoleucylsery lserylprolylprolylalanylcystei nylarginylser- 587. ylprolylserylprolylvalylalanyl asparaginylthreonylaspartylala nylserylvalyl- 588. asparaginylglutaminylaspartyli soleucylalanyltyrosyltyrosylgl utaminylalany- 589. lleucylserylalanylglutamylargi nylleucylglutaminylthreonylasp artylalanylal- 590. anyllysylisoleucylhistidylprol ylserylthreonylserylalanylsery lglutaminylgl- 591. utamylphenylalanyltyrosylgluta mylprolylglycylleucylglutamylp rolylserylala- 592. nylthreonylalanyllysylleucylgl ycylaspartylleucylglutaminylar ginylseryltry- 593. ptophylglutamylthreonylleucyll ysylasparaginylvalylisoleucyls erylglutamyll- 594. ysylglutaminylarginylthreonyll eucyltyrosylglutamylalanylleuc ylglutamylarg- 595. inylglutaminylglutaminyllysylt yrosylglutaminylaspartylseryll eucylglutamin- 596. ylserylisoleucylserylthreonyll ysylmethionylglutamylalanyliso leucylglutamy- 597. lleucyllysylleucylserylglutamy lserylprolylglutamylprolylglyc ylarginylsery- 598. lprolylglutamylserylglutaminyl methionylalanylglutamylhistidy lglutaminylal- 599. anylleucylmethionylaspartylglu tamylisoleucylleucylmethionyll eucylglutamin- 600. ylaspartylglutamylisoleucylasp araginylglutamylleucylglutamin ylserylseryll- 601. eucylalanylglutamylglutamylleu cylvalylserylglutamylserylcyst einylglutamyl- 602. alanylaspartylprolylalanylglut amylglutaminylleucylalanylleuc ylglutaminyls- 603. erylthreonylleucylthreonylvaly lleucylalanylglutamylarginylme thionylserylt- 604. hreonylisoleucylarginylmethion yllysylalanylserylglycyllysyla rginylglutami- 605. nylleucylleucylglutamylglutamy llysylleucylasparaginylasparty lglutaminylle- 606. ucylglutamylglutamylglutaminyl arginylglutaminylglutamylgluta minylalanylle- 607. ucylglutaminylarginyltyrosylar ginylcysteinylglutamylalanylas partylglutamy- 608. lleucylaspartylseryltryptophyl leucylleucylserylthreonyllysyl alanylthreony- 609. lleucylaspartylthreonylalanyll eucylserylprolylprolyllysylglu tamylprolylme- 610. thionylaspartylmethionylglutam ylalanylglutaminylleucylmethio nylaspartylcy- 611. steinylglutaminylasparaginylme thionylleucylvalylglutamylisol eucylglutamyl- 612. glutaminyllysylvalylvalylalany lleucylserylglutamylleucylsery lvalylhistidy- 613. lasparaginylglutamylasparaginy lleucylleucylleucylglutamylgly cyllysylalany- 614. lhistidylthreonyllysylaspartyl glutamylalanylglutamylglutamin ylleucylalany- 615. lglycyllysylleucylarginylargin ylleucyllysylglycylserylleucyl leucylglutamy- 616. lleucylglutaminylarginylalanyl leucylhistidylaspartyllysylglu taminylleucyl- 617. asparaginylmethionylglutaminyl glycylthreonylalanylglutaminyl glutamyllysyl- 618. glutamylglutamylserylaspartylv alylaspartylleucylthreonylalan ylthreonylglu- 619. taminylserylprolylglycylvalylg lutaminylglutamyltryptophylleu cylalanylglut- 620. aminylalanylarginylthreonylthr eonyltryptophylthreonylglutami nylglutaminyl- 621. arginylglutaminylserylserylleu cylglutaminylglutaminylglutami nyllysylgluta- 622. mylleucylglutamylglutaminylglu tamylleucylalanylglutamylgluta minyllysylser- 623. ylleucylleucylarginylserylvaly lalanylserylarginylglycylgluta mylglutamylis- 624. oleucylleucylisoleucylglutamin ylhistidylserylalanylalanylglu tamylthreonyl- 625. serylglycylaspartylalanylglycy lglutamyllysylprolylaspartylva lylleucylsery- 626. lglutaminylglutamylleucylglycy lmethionylglutamylglycylglutam yllysylseryls- 627. erylalanylglutamylaspartylglut aminylmethionylarginylmethiony llysyltryptop- 628. hylglutamylserylleucylhistidyl glutaminylglutamylphenylalanyl serylthreonyl- 629. lysylglutaminyllysylleucylleuc ylglutaminylasparaginylvalylle ucylglutamylg- 630. lutaminylglutamylglutaminylglu tamylglutaminylvalylleucyltyro sylserylargin- 631. ylprolylasparaginylarginylleuc ylleucylserylglycylvalylprolyl leucyltyrosyl- 632. lysylglycylaspartylvalylprolyl threonylglutaminylaspartyllysy lserylalanylv- 633. alylthreonylserylleucylleucyla spartylglycylleucylasparaginyl glutaminylala- 634. nylphenylalanylglutamylglutamy lvalylserylserylglutaminylsery lglycylglycyl- 635. alanyllysylarginylglutaminylse rylisoleucylhistidylleucylglut amylglutaminy- 636. llysylleucyltyrosylaspartylgly cylvalylserylalanylthreonylser ylthreonyltry- 637. ptophylleucylaspartylaspartylv alylglutamylglutamylarginylleu cylphenylalan- 638. ylvalylalanylthreonylalanylleu cylleucylprolylglutamylglutamy lthreonylglut- 639. amylthreonylcysteinylleucylphe nylalanylasparaginylglutaminyl glutamylisole- 640. ucylleucylalanyllysylaspartyli soleucyllysylglutamylmethionyl serylglutamyl- 641. glutamylmethionylaspartyllysyl asparaginyllysylasparaginylleu cylphenylalan- 642. ylserylglutaminylalanylphenyla lanylprolylglutamylasparaginyl glycylasparty- 643. lasparaginylarginylaspartylval ylisoleucylglutamylaspartylthr eonylleucylgl- 644. ycylcysteinylleucylleucylglycy larginylleucylserylleucylleucy laspartylsery- 645. lvalylvalylasparaginylglutamin ylarginylcysteinylhistidylglut aminylmethion- 646. yllysylglutamylarginylleucylgl utaminylglutaminylisoleucylleu cylasparaginy- 647. lphenylalanylglutaminylasparag inylaspartylleucyllysylvalylle ucylphenylala- 648. nylthreonylserylleucylalanylas partylasparaginyllysyltyrosyli soleucylisole- 649. ucylleucylglutaminyllysylleucy lalanylasparaginylvalylphenyla lanylglutamyl- 650. glutaminylprolylvalylalanylglu tamylglutaminylisoleucylglutam ylalanylisole- 651. ucylglutaminylglutaminylalanyl glutamylaspartylglycylleucylly sylglutamylph- 652. enylalanylaspartylalanylglycyl isoleucylisoleucylglutamylleuc yllysylarginy- 653. larginylglycylaspartyllysylleu cylglutaminylvalylglutamylglut aminylprolyls- 654. erylmethionylglutaminylglutamy lleucylseryllysylleucylglutami nylaspartylme- 655. thionyltyrosylaspartylglutamyl leucylmethionylmethionylisoleu cylisoleucylg- 656. lycylserylarginylarginylserylg lycylleucylasparaginylglutamin ylasparaginyl- 657. leucylthreonylleucyllysylseryl glutaminyltyrosylglutamylargin ylalanylleucy- 658. lglutaminylaspartylleucylalany laspartylleucylleucylglutamylt hreonylglycyl- 659. glutaminylglutamyllysylmethion ylalanylglycylaspartylglutamin yllysylisoleu- 660. cylisoleucylvalylserylseryllys ylglutamylglutamylisoleucylglu taminylglutam- 661. inylleucylleucylaspartyllysylh istidyllysylglutamyltyrosylphe nylalanylglut- 662. aminylglycylleucylglutamylsery lhistidylmethionylisoleucylleu cylthreonylgl- 663. utamylthreonylleucylphenylalan ylarginyllysylisoleucylisoleuc ylserylphenyl- 664. alanylalanylvalylglutaminyllys ylglutamylthreonylglutaminylph enylalanylhis- 665. tidylthreonylglutamylleucylmet hionylalanylglutaminylalanylse rylalanylvaly- 666. lleucyllysylarginylalanylhisti dyllysylarginylglycylvalylglut amylleucylglu- 667. tamyltyrosylisoleucylleucylglu tamylthreonyltryptophylserylhi stidylleucyla- 668. spartylglutamylaspartylglutami nylglutaminylglutamylleucylser ylarginylglut- 669. aminylleucylglutamylvalylvalyl glutamylserylserylisoleucylpro lylserylvalyl- 670. glycylleucylvalylglutamylgluta mylasparaginylglutamylaspartyl arginylleucyl- 671. isoleucylaspartylarginylisoleu cylthreonylleucyltyrosylglutam inylhistidyll- 672. eucyllysylserylserylleucylaspa raginylglutamyltyrosylglutamin ylprolyllysyl- 673. leucyltyrosylglutaminylvalylle ucylaspartylaspartylglycyllysy larginylleucy- 674. lleucylisoleucylserylisoleucyl serylcysteinylserylaspartylleu cylglutamylse- 675. rylglutaminylleucylasparaginyl glutaminylleucylglycylglutamyl cysteinyltryp- 676. tophylleucylserylasparaginylth reonylasparaginyllysylmethiony lseryllysylgl- 677. utamylleucylhistidylarginylleu cylglutamylthreonylisoleucylle ucyllysylhist- 678. idyltryptophylthreonylarginylt yrosylglutaminylserylglutamyls erylalanylasp- 679. artylleucylisoleucylhistidyltr yptophylleucylglutaminylseryla lanyllysylasp- 680. artylarginylleucylglutamylphen ylalanyltryptophylthreonylglut aminylglutami- 681. nylserylvalylthreonylvalylprol ylglutaminylglutamylleucylglut amylmethionyl- 682. valylarginylaspartylhistidylle ucylasparaginylalanylphenylala nylleucylglut- 683. amylphenylalanylseryllysylglut amylvalylaspartylalanylglutami nylserylseryl- 684. leucyllysylserylserylvalylleuc ylserylthreonylglycylasparagin ylglutaminyll- 685. eucylleucylarginylleucyllysyll ysylvalylaspartylthreonylalany lthreonylleuc- 686. ylarginylserylglutamylleucylse rylarginylisoleucylaspartylser ylglutaminylt- 687. ryptophylthreonylaspartylleucy lleucylthreonylasparaginylisol eucylprolylal- 688. anylvalylglutaminylglutamyllys ylleucylhistidylglutaminylleuc ylglutaminylm- 689. ethionylaspartyllysylleucylpro lylserylarginylhistidylalanyli soleucylseryl- 690. glutamylvalylmethionylseryltry ptophylisoleucylserylleucylmet hionylglutamy- 691. lasparaginylvalylisoleucylglut aminyllysylaspartylglutamylasp artylasparagi- 692. nylisoleucyllysylasparaginylse rylisoleucylglycyltyrosyllysyl alanylisoleuc- 693. ylhistidylglutamyltyrosylleucy lglutaminyllysyltyrosyllysylgl ycylphenylala- 694. nyllysylisoleucylaspartylisole ucylasparaginylcysteinyllysylg lutaminylleuc- 695. ylthreonylvalylaspartylphenyla lanylvalylasparaginylglutaminy lserylvalylle- 696. ucylglutaminylisoleucylserylse rylglutaminylaspartylvalylglut amylseryllysy- 697. larginylserylaspartyllysylthre onylaspartylphenylalanylalanyl glutamylgluta- 698. minylleucylglycylalanylmethion ylasparaginyllysylseryltryptop hylglutaminyl- 699. isoleucylleucylglutaminylglycy lleucylvalylthreonylglutamylly sylisoleucylg- 700. lutaminylleucylleucylglutamylg lycylleucylleucylglutamylseryl tryptophylser- 701. ylglutamyltyrosylglutamylaspar aginylasparaginylvalylglutamin ylcysteinylle- 702. ucyllysylthreonyltryptophylphe nylalanylglutamylthreonylgluta minylglutamyl- 703. lysylarginylleucyllysylglutami nylglutaminylhistidylarginylis oleucylglycyl- 704. aspartylglutaminylalanylserylv alylglutaminylasparaginylalany lleucyllysyla- 705. spartylcysteinylglutaminylaspa rtylleucylglutamylaspartylleuc ylisoleucylly- 706. sylalanyllysylglutamyllysylglu tamylvalylglutamyllysylisoleuc ylglutamylglu- 707. taminylasparaginylglycylleucyl alanylleucylisoleucylglutaminy lasparaginyll- 708. ysyllysylglutamylaspartylvalyl serylserylisoleucylvalylmethio nylserylthreo- 709. nylleucylarginylglutamylleucyl glycylglutaminylthreonyltrypto phylalanylasp- 710. araginylleucylaspartylhistidyl methionylvalylglycylglutaminyl leucyllysylis- 711. oleucylleucylleucyllysylserylv alylleucylaspartylglutaminyltr yptophylseryl- 712. serylhistidyllysylvalylalanylp henylalanylaspartyllysylisoleu cylasparaginy- 713. lseryltyrosylleucylmethionylgl utamylalanylarginyltyrosylsery lleucylseryla- 714. rginylphenylalanylarginylleucy lleucylthreonylglycylserylleuc ylglutamylala- 715. nylvalylglutaminylvalylglutami nylvalylaspartylasparaginylleu cylglutaminyl- 716. asparaginylleucylglutaminylasp artylaspartylleucylglutamyllys ylglutaminylg- 717. lutamylarginylserylleucylgluta minyllysylphenylalanylglycylse rylisoleucylt- 718. hreonylasparaginylglutaminylle ucylleucyllysylglutamylcystein ylhistidylpro- 719. lylprolylvalylthreonylglutamyl threonylleucylthreonylasparagi nylthreonylle- 720. ucyllysylglutamylvalylasparagi nylmethionylarginyltryptophyla sparaginylasp- 721. araginylleucylleucylglutamylgl utamylisoleucylalanylglutamylg lutaminylleuc- 722. ylglutaminylserylseryllysylala nylleucylleucylglutaminylleucy ltryptophylgl- 723. utaminylarginyltyrosyllysylasp artyltyrosylseryllysylglutamin ylcysteinylal- 724. anylserylthreonylvalylglutamin ylglutaminylglutaminylglutamyl aspartylargin- 725. ylthreonylasparaginylglutamyll eucylleucyllysylalanylalanylth reonylasparag- 726. inyllysylaspartylisoleucylalan ylaspartylaspartylglutamylvaly lalanylthreon- 727. yltryptophylisoleucylglutaminy laspartylcysteinylasparaginyla spartylleucyl- 728. leucyllysylglycylleucylglycylt hreonylvalyllysylaspartylseryl leucylphenyla- 729. lanylphenylalanylleucylhistidy lglutamylleucylglycylglutamylg lutaminylleuc- 730. yllysylglutaminylglutaminylval ylaspartylalanylserylalanylala nylserylalany- 731. lisoleucylglutaminylserylaspar tylglutaminylleucylserylleucyl serylglutamin- 732. ylhistidylleucylcysteinylalany lleucylglutamylglutaminylalany lleucylcystei- 733. nyllysylglutaminylglutaminylth reonylserylleucylglutaminylala nylglycylvaly- 734. lleucylaspartyltyrosylglutamyl threonylphenylalanylalanyllysy lserylleucylg- 735. lutamylalanylleucylglutamylala nyltryptophylisoleucylvalylglu tamylalanylgl- 736. utamylglutamylisoleucylleucylg lutaminylglycylglutaminylaspar tylprolylsery- 737. lhistidylserylserylaspartylleu cylserylthreonylisoleucylgluta minylglutamyl- 738. arginylmethionylglutamylglutam ylleucyllysylglycylglutaminylm ethionylleucy- 739. llysylphenylalanylserylserylme thionylalanylprolylaspartylleu cylaspartylar- 740. ginylleucylasparaginylglutamyl leucylglycyltyrosylarginylleuc ylprolylleucy- 741. lasparaginylaspartyllysylgluta mylisoleucyllysylarginylmethio nylglutaminyl- 742. asparaginylleucylasparaginylar ginylhistidyltryptophylserylle ucylisoleucyl- 743. serylserylglutaminylthreonylth reonylglutamylarginylphenylala nylseryllysyl- 744. leucylglutaminylserylphenylala nylleucylleucylglutaminylhisti dylglutaminyl- 745. threonylphenylalanylleucylglut amyllysylcysteinylglutamylthre onyltryptophy- 746. lmethionylglutamylphenylalanyl leucylvalylglutaminylthreonylg lutamylglutam- 747. inyllysylleucylalanylvalylglut amylisoleucylserylglycylaspara ginyltyrosylg- 748. lutaminylhistidylleucylleucylg lutamylglutaminylglutaminylarg inylalanylhis- 749. tidylglutamylleucylphenylalany lglutaminylalanylglutamylmethi onylphenylala- 750. nylserylarginylglutaminylgluta minylisoleucylleucylhistidylse rylisoleucyli- 751. soleucylisoleucylaspartylglycy lglutaminylarginylleucylleucyl glutamylgluta- 752. minylglycylglutaminylvalylaspa rtylaspartylarginylaspartylglu tamylphenylal- 753. anylasparaginylleucyllysylleuc ylthreonylleucylleucylserylasp araginylgluta- 754. minyltryptophylglutaminylglycy lvalylisoleucylarginylarginyla lanylglutamin- 755. ylglutaminylarginylarginylglyc ylisoleucylisoleucylaspartylse rylglutaminyl- 756. isoleucylarginylglutaminyltryp tophylglutaminylarginyltyrosyl arginylglutam- 757. ylmethionylalanylglutamyllysyl leucylarginyllysyltryptophylle ucylvalylglut- 758. amylvalylseryltyrosylleucylpro lylmethionylserylglycylleucylg lycylserylval- 759. ylprolylisoleucylprolylleucylg lutaminylglutaminylalanylargin ylthreonylleu- 760. cylphenylalanylaspartylglutamy lvalylglutaminylphenylalanylly sylglutamylly- 761. sylvalylphenylalanylleucylargi nylglutaminylglutaminylglycyls eryltyrosylis- 762. oleucylleucylthreonylvalylglut amylalanylglycyllysylglutaminy lleucylleucyl- 763. leucylserylalanylaspartylseryl glycylalanylglutamylalanylalan ylleucylgluta- 764. minylalanylglutamylleucylalany lglutamylisoleucylglutaminylgl utamyllysyltr- 765. yptophyllysylserylalanylserylm ethionylarginylleucylglutamylg lutamylglutam- 766. inyllysyllysyllysylleucylalany lphenylalanylleucylleucyllysyl aspartyltrypt- 767. ophylglutamyllysylcysteinylglu tamyllysylglycylisoleucylalany laspartylsery- 768. lleucylglutamyllysylleucylargi nylthreonylphenylalanyllysylly syllysylleucy- 769. lserylglutaminylserylleucylpro lylaspartylhistidylhistidylglu tamylglutamyl- 770. leucylhistidylalanylglutamylgl utaminylmethionylarginylcystei nyllysylgluta- 771. mylleucylglutamylasparaginylal anylvalylglycylseryltryptophyl threonylaspar- 772. tylaspartylleucylthreonylgluta minylleucylserylleucylleucylly sylaspartylth- 773. reonylleucylserylalanyltyrosyl isoleucylserylalanylaspartylas partylisoleuc- 774. ylserylisoleucylleucylasparagi nylglutamylarginylvalylglutamy lleucylleucyl- 775. glutaminylarginylglutaminyltry ptophylglutamylglutamylleucylc ysteinylhisti- 776. dylglutaminylleucylserylleucyl arginylarginylglutaminylglutam inylisoleucyl- 777. glycylglutamylarginylleucylasp araginylglutamyltryptophylalan ylvalylphenyl- 778. alanylserylglutamyllysylaspara ginyllysylglutamylleucylcystei nylglutamyltr- 779. yptophylleucylthreonylglutamin ylmethionylglutamylseryllysylv alylserylglut- 780. aminylasparaginylglycylasparty lisoleucylleucylisoleucylgluta mylglutamylme- 781. thionylisoleucylglutamyllysyll eucyllysyllysylaspartyltyrosyl glutaminylglu- 782. tamylglutamylisoleucylalanylis oleucylalanylglutaminylglutamy lasparaginyll- 783. ysylisoleucylglutaminylleucylg lutaminylglutaminylmethionylgl ycylglutamyla- 784. rginylleucylalanyllysylalanyls erylhistidylglutamylseryllysyl alanylserylgl- 785. utamylisoleucylglutamyltyrosyl lysylleucylglycyllysylvalylasp araginylaspar- 786. tylarginyltryptophylglutaminyl histidylleucylleucylaspartylle ucylisoleucyl- 787. alanylalanylarginylvalyllysyll ysylleucyllysylglutamylthreony lleucylvalyla- 788. lanylvalylglutaminylglutaminyl leucylaspartyllysylasparaginyl methionylsery- 789. lserylleucylarginylthreonyltry ptophylleucylalanylhistidyliso leucylglutamy- 790. lserylglutamylleucylalanyllysy lprolylisoleucylvalyltyrosylas partylserylcy- 791. steinylasparaginylserylglutamy lglutamylisoleucylglutaminylar ginyllysylleu- 792. cylasparaginylglutamylglutamin ylglutaminylglutamylleucylglut aminylarginyl- 793. aspartylisoleucylglutamyllysyl histidylserylthreonylglycylval ylalanylseryl- 794. valylleucylasparaginylleucylcy steinylglutamylvalylleucylleuc ylhistidylasp- 795. artylcysteinylaspartylalanylcy steinylalanylthreonylaspartyla lanylglutamyl- 796. cysteinylaspartylserylisoleucy lglutaminylglutaminylalanylthr eonylarginyla- 797. sparaginylleucylaspartylarginy larginyltryptophylarginylaspar aginylisoleuc- 798. ylcysteinylalanylmethionylsery lmethionylglutamylarginylargin ylleucyllysyl- 799. isoleucylglutamylglutamylthreo nyltryptophylarginylleucyltryp tophylglutami- 800. nyllysylphenylalanylleucylaspa rtylaspartyltyrosylserylarginy lphenylalanyl- 801. glutamylaspartyltryptophylleuc yllysylserylserylglutamylargin ylthreonylala- 802. nylalanylphenylalanylprolylser ylserylserylglycylvalylisoleuc yltyrosylthre- 803. onylvalylalanyllysylglutamylgl utamylleucyllysyllysylphenylal anylglutamyla- 804. lanylphenylalanylglutaminylarg inylglutaminylvalylhistidylglu tamylcysteiny- 805. lleucylthreonylglutaminylleucy lglutamylleucylisoleucylaspara ginyllysylglu- 806. taminyltyrosylarginylarginylle ucylalanylarginylglutamylaspar aginylarginyl- 807. threonylaspartylserylalanylcys teinylserylleucyllysylglutamin ylmethionylva- 808. lylhistidylglutamylglycylaspar aginylglutaminylarginyltryptop hylaspartylas- 809. paraginylleucylglutaminyllysyl arginylvalylthreonylserylisole ucylleucylarg- 810. inylarginylleucyllysylhistidyl phenylalanylisoleucylglycylglu taminylarginy- 811. lglutamylglutamylphenylalanylg lutamylthreonylalanylarginylas partylserylis- 812. oleucylleucylvalyltryptophylle ucylthreonylglutamylmethionyla spartylleucyl- 813. glutaminylleucylthreonylaspara ginylisoleucylglutamylhistidyl phenylalanyls- 814. erylglutamylcysteinylaspartylv alylglutaminylalanyllysylisole ucyllysylglut- 815. aminylleucyllysylalanylphenyla lanylglutaminylglutaminylgluta mylisoleucyls- 816. erylleucylasparaginylhistidyla sparaginyllysylisoleucylglutam ylglutaminyli- 817. soleucylisoleucylalanylglutami nylglycylglutamylglutaminylleu cylisoleucylg- 818. lutamyllysylserylglutamylproly lleucylaspartylalanylalanyliso leucylisoleuc- 819. ylglutamylglutamylglutamylleuc ylaspartylglutamylleucylarginy larginyltyros- 820. ylcysteinylglutaminylglutamylv alylphenylalanylglycylarginylv alylglutamyla- 821. rginyltyrosylhistidyllysyllys
Doplňuj

 

Další odpovědi:

Avatar uživatele

Neumím říct "žrď" - vždy poviem "žrrrď"...
Ale nejvíc pobavím kamarády ze Slovenska, keď poviem "guľôčka"...
;-D


Avatar uživatele
Pokročilý

otorinolaryngologie, otolaryngologie


Avatar uživatele
Zlatý

Název obce na ostrově Anglesey ve Walesu ve VB : http://cs.wikipedia.org/…
Doplňuji:
Název obce : Llanfairpwllgwyngyllgogerychwy rndrobwllllantysiliogogogoch


Avatar uživatele
Pokročilý

Hele jsem chemik můžu říct, že zaprvé to hrozně dlouhé slovo není jedno slovo a už první čtyři slabiky značí, že není reálná možnost jak tam tolik věcí narvat. A za druhé super slovíčka jsou nejkulaťoulinkatější nebo nevyrukavičkovali se,i když kámoška dodnes (její 27) nedokáže říct revolver :D


Avatar uživatele
Stříbrný

Nejneidentifikovatelnějšího
Doplňuji:
Qestman-nepřečetl jsem ani celý první řádek.Kdybych měl napsat to co ty,bylo by to moje celoživotní dílo:-)

 

Diskuze k otázce

Avatar uživatele
Bronzový

Questman

Je to chemický název Titinu.
A myslím, že ani nebudeš lhát, protože ''dřív než řekne...'' se ten děj určitě odehraje :D

Avatar uživatele
Zlatý

arygnoc

nechce sa mi to rátať, ale nezdá sa mi, že by to bolo všetkých 189.819 písmen ( 34.350 aminokyselín).

to je iba fragment, nie?

Avatar uživatele
Zlatý

briketka10

já to jednou celou tu dobu poslouchala
ta monotónost v hlase hrůza a jemu
se za chvíli taky unaví hlas..
http://upload.tn.nova.cz/…

Avatar uživatele
Bronzový

Hamon

Jenže nemám tolik času, abych se to naučil, je mi už přes třicet a počítám, že se víc jak dvoustovky nedožiju :D

Avatar uživatele
Bronzový

Questman

:D tak to bohužel nevím co by bylo ideální ale myslím, že nějaký dávno zapomenutý staročeský výraz by byl zajímavý, já osobně bych se pak pídil co to asi je :D

Jinak s norštinou (Atlanterhavsvegen), švédštinou ( Västernorrland) a celkově s těmi severskými jazyky nemůžeš hmátnout vedle :)

Avatar uživatele
Bronzový

Hamon

Mimochodem, když jsem hledal něco zajímavého na Netu, našel jse http://www.dooffy.com/…
Doporučuji :)

Avatar uživatele
Bronzový

MK44

Před desetiletími jsem používal:"dřív než řekneš Tiruvanantapuram". A teď se mi to vybavilo. A představte si, že správně - ověřil jsem si to na Netu. Takže se to zapamatovat dá. Jó, a kdyby náhodou ... je to město na jihu Indie.

Avatar uživatele

anonym

Já mám doteď potíž se slovem "Taralingapatam".
http://www.youtube.com/…

 

Zajímavé otázky v kategorii Věda

Přihlásit se

Položte otázku, odpovězte, zapojte se, …

začněte zde

Reklama

Kvalitní odpovědi v: Věda

Zlatý annas 3219
Zlatý quentos 1426
Zlatý mosoj 1389
Zlatý Drap 1209
Zlatý Kepler 948
Zlatý led 723
Zlatý gecco 710
Zlatý marci1 664
Zlatý Lamalam 656
Zlatý hanulka11 627

Zobrazit celkový žebříček

Facebook

 

Váš požadavek se vyřizuje, počkejte prosím.